۵۶۴ (قمری)، پانصد و شصت و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم اکتبر سال ۱۱۶۸ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰  ۵۹۰ 

سال: ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش