۸۵۴ (قمری)

۸۵۴ (قمری)، هشتصد و پنجاه و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و سوم فوریه سال ۱۴۵۰ میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۸۲۰  ۸۳۰  ۸۴۰  ۸۵۰  ۸۶۰  ۸۷۰  ۸۸۰ 

سال: ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش