۹۵۶ (قمری)، نهصد و پنجاه و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نهم فوریه سال ۱۵۴۹ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰ 

سال: ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش