۹۵۴ (قمری)، نهصد و پنجاه و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سوم مارس سال ۱۵۴۷ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰ 

سال: ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش