۹۵۵ (قمری)، نهصد و پنجاه و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم فوریه سال ۱۵۴۸ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰ 

سال: ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش