۹۵۳ (قمری)، نهصد و پنجاه و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم مارس سال ۱۵۴۶ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰ 

سال: ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش