۹۶۰ (قمری)، نهصد و شصتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هشتم دسامبر سال ۱۵۵۲ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰ 

سال: ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳