۹۶۱ (قمری)

۹۶۱ (قمری)، نهصد و شصت و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفدهم دسامبر سال ۱۵۵۳ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰ 

سال: ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش