ATCvet code QJ51 داروهای ضد باکتری جهت استفاده در غدد شیری زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک برای محصولات دامپزشکی است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی در حوزهٔ دامپزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه QJ51 جزوی از گروه آناتومیک QJ ضدعفونت‌ها جهت مصارف سیستمیک است.[۱]

کدهای ATC
J ضدعفونت‌ها جهت مصارف سیستمیک
J01 داروهای آنتی‌بیوتیک جهت استفادهٔ سیستمیک
J02 داروهای ضد قارچ جهت استفادهٔ سیستمیک
J04 داروهای ضد مایکوباکتریوم
J05 داروهای ضد ویروس جهت استفادهٔ سیستمیک
فقط انسان
J06 آنتی‌سرم‌ها و ایمونوگلبولین‌ها
J07 واکسن‌ها
فقط ATCvet
QJ51 داروهای ضد باکتری جهت استفاده در غدد شیری
QJ54 داروهای ضد مایکوباکتریوم جهت استفاده در غدد شیری

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

QJ51A تتراسایکلین‌ها for intramammary useویرایش

QJ51AA Tetracyclinesویرایش

QJ51AA03 Chlortetracycline
QJ51AA06 اکسی تتراسایکلین
QJ51AA07 تتراسایکلین
QJ51AA53 Chlortetracycline, combinations

QJ51B Amphenicols for intramammary useویرایش

QJ51BA Amphenicolsویرایش

QJ51BA01 کلرامفنیکل
QJ51BA02 Thiamphenicol
QJ51BA90 Florfenicol

QJ51C بتا-لاکتام antibacterials, پنی‌سیلین, for intramammary useویرایش

QJ51CA Penicillins with extended spectrumویرایش

QJ51CA01 آمپی‌سیلین
QJ51CA51 Ampicillin, combinations

QJ51CE Beta-lactamase sensitive penicillinsویرایش

QJ51CE01 بنزیل پنی‌سیلین
QJ51CE09 Procaine penicillin
QJ51CE59 Procaine penicillin, combinations
QJ51CE90 Phenetamate

QJ51CF Beta-lactamase resistant penicillinsویرایش

QJ51CF01 دی‌کلوگزاسیلین
QJ51CF02 کلوگزاسیلین
QJ51CF03 متی‌سیلین
QJ51CF04 اگزاسیلین
QJ51CF05 فلوکلوگزاسیلین

QJ51CR Combinations of pencillins and/or beta-lactamase inhibitorsویرایش

QJ51CR01 Ampicillin and enzyme inhibitor
QJ51CR02 آموکسی سیلین and enzyme inhibitor
QJ51CR50 Combinations of penicillins

QJ51D Other beta-lactam antibacterials for intramammary useویرایش

QJ51DB First-generation سفالوسپورینsویرایش

QJ51DB01 سفالکسین
QJ51DB04 سفازولین
QJ51DB08 Cefapirin
QJ51DB10 Cefacetrile
QJ51DB90 Cefalonium

QJ51DC Second-generation cephalosporinsویرایش

QJ51DC02 سفوروکسیم

QJ51DD Third-generation cephalosporinsویرایش

QJ51DD12 Cefoperazone
QJ51DD90 Ceftiofur

QJ51DE Fourth-generation cephalosporinsویرایش

QJ51DE90 Cefquinome

QJ51E sulfonamides and تری متوپریم for intramammary useویرایش

QJ51EA Trimethoprim and derivativesویرایش

QJ51EA01 Trimethoprim

QJ51F ماکرولیدs and lincosamides for intramammary useویرایش

QJ51FA Macrolidesویرایش

QJ51FA01 اریترومایسین
QJ51FA02 اسپیرامایسین
QJ51FA90 Tylosin

QJ51FF Lincosamidesویرایش

QJ51FF90 Pirlimycin

QJ51G آمینوگلیکوزید antibacterials for intramammary useویرایش

QJ51GA استرپتومایسینsویرایش

QJ51GA90 Dihydrostreptomycin

QJ51GB Other aminoglycosidesویرایش

QJ51GB03 جنتامایسین
QJ51GB90 Apramycin

QJ51R Combination of antibacterials for intramammary useویرایش

QJ51RA Tetracyclines, combinations with other antibacterialsویرایش

QJ51RA01 Chlortetracycline, combinations with other antibacterials

QJ51RB Amphenicols, combinations with other antibacterialsویرایش

QJ51RB01 Chloramphenicol, combinations with other antibacterials

QJ51RC Beta-lactam antibacterials, penicillins, combinations with other antibacterialsویرایش

QJ51RC04 Procaine penicillin, dihydrostreptomycin, sulfadimidin
QJ51RC20 Ampicillin, combinations with other antibacterials
QJ51RC21 Pivampicillin, combinations with other antibacterials
QJ51RC22 بنزیل پنی‌سیلین, combinations with other antibacterials
QJ51RC23 Procaine penicillin, combinations with other antibacterials
QJ51RC24 Benzathine benzylpenicillin, combinations with other antibacterials
QJ51RC25 Penethamate hydroiodide, combinations with other antibacterials
QJ51RC26 Cloxacillin, combinations with other antibacterials

QJ51RD Other beta-lactam antibacterials, combinations with other antibacterialsویرایش

QJ51RD01 Cefalexin, combinations with other antibacterials
QJ51RD34 Cefacetrile, combinations with other antibacterials

QJ51RE Sulfonamides and trimethoprim including derivativesویرایش

QJ51RE01 تریپل سولفا and trimethoprim

QJ51RF Macrolides and lincosamides, combinations with other antibacterialsویرایش

QJ51RF01 Spiramycin, combinations with other antibacterials
QJ51RF02 Erythromycin, combinations with other antibacterials
QJ51RF03 لینکومایسین, combinations with other antibacterials

QJ51RG Aminoglycoside antibacterials, combinationsویرایش

QJ51RG01 نئومایسین, combinations with other antibacterials

QJ51RV Combinations of antibacterials and other substancesویرایش

QJ51RV01 Antibacterials and کورتیکواستروئیدs
QJ51RV02 Antibacterials, antimycotics and corticosteroids

QJ51X Other antibacterials for intramammary useویرایش

QJ51XB پلی میکسینsویرایش

QJ51XB01 کولیستین
QJ51XB02 Polymyxin B

QJ51XX Other antibacterials for intramammary useویرایش

QJ51XX01 ریفاکسیمین

منابعویرایش

  1. "ATCvet Index 2017: code QJ51". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.