ابوبکر محمد بن عباس خوارزمی

ابوبکر محمد بن عباس خوارزمی (درگذشته به سال 383ق)از دانشمندان شیعی معروف شعر و ادبیات عرب است.

اصالتویرایش

اصل وی از خوارزم و مادرش از طبرستان و به قولی خواهر محمد بن جریر طبری بود.

تخصصویرایش

خوارزمی در حفظ اشعار و ایام و اخبار عرب و در لغت و نحو و شعر و ادب عربی کم‌نظیر بود.

آثارویرایش

از آثار او این موارداست:

درگذشتویرایش

او در سال ۳۸۳ (قمری) درگذشت.[۲]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • معین، محمد (۱۳۵۸فرهنگ فارسی، جلد ششم، تهران: انتشارات امیرکبیر