بیضی‌گون گونه‌ای بسته از سطوح سهمی‌گون است که می‌توان آن را بیضی با ابعاد بیشتر در نظر گرفت. معادله بیضی گون در مختصات کارتزین xyz به صورت زیر است:[۱] که در آن a و b شعاع استوایی و c شعاع قطبی هستند. حجم بیضی گون از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

بیضی گون

منابعویرایش

منابعویرایش