باز کردن منو اصلی
بیضی گون

بیضی‌گون گونه‌ای بسته از سطوح سهمی‌گون است که می‌توان آن را بیضی با ابعاد بیشتر در نظر گرفت. معادله بیضی گون در مختصات کارتزین xyz به صورت زیر است:[۱] که در آن a و b شعاع استوایی و c شعاع قطبی هستند. حجم بیضی گون از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

منابعویرایش

منابعویرایش