تطبیق گاه‌شماری هجری خورشیدی با میلادی

تقویم میلادی

تطبیق گاه‌شماری هجری خورشیدی با میلادی از جهت میزان و نحوه ی هماهنگی سال‌ها، ماه‌ها و روزها موضوعیت دارد.

تطبیق ماه‌های دو گاهشماریویرایش

ماههای میلادی با هجری خورشیدیویرایش

بر اساس جدول زیر، دامنه ماه‌های میلادی با روزهای گاه‌شماری هجری خورشیدی به‌طور نسبی و غالب تطبیق داده می‌شود. (در بعضی از سال‌ها یک روز تفاوت یا جابجایی در این تبدیل وجود دارد)

ترتیب
ماه میلادی
عنوان
ماه میلادی
برابری از تاریخ
(هجری خورشیدی)
تا تاریخ
(هجری خورشیدی)
۱ ژانویه = ۱۱ دی ۱۱ بهمن
۲ فوریه = ۱۲ بهمن ۹ اسفند
۳ مارس = ۱۰ اسفند ۱۱ فروردین
۴ آوریل = ۱۲ فروردین ۱۰ اردیبهشت
۵ مه = ۱۱ اردیبهشت ۱۰ خرداد
۶ ژوئن = ۱۱ خرداد ۹ تیر
۷ ژوئیه = ۱۰ تیر ۹ مرداد
۸ اوت = ۱۰ مرداد ۹ شهریور
۹ سپتامبر = ۱۰ شهریور ۸ مهر
۱۰ اکتبر = ۹ مهر ۹ آبان
۱۱ نوامبر = ۱۰ آبان ۹ آذر
۱۲ دسامبر = ۱۰ آذر ۱۰ دی

ماه‌های هجری خورشیدی با میلادیویرایش

بر اساس جدول زیر دامنه ماه‌های گاه‌شماری هجری خورشیدی با روزهای میلادی به‌طور نسبی و غالب تطبیق داده می‌شود. (در بعضی از سال‌ها یک روز تفاوت یا جابجایی در این تبدیل وجود دارد)

از تاریخ ماه تا تاریخ ماه برابر با ماه
۲۱ مارس (مارچ) ۲۰ آوریل (آپریل) = فروردین
۲۱ آوریل (آپریل) ۲۱ مه (می) = اردیبهشت
۲۲ مه (می) ۲۱ ژوئن (جوئن) = خرداد
۲۲ ژوئن (جوئن) ۲۲ ژوئیه (جولای) = تیر
۲۳ ژوئیه (جولای) ۲۲ اوت (آگوست) = مرداد
۲۳ اوت (آگوست) ۲۲ سپتامبر (سپتمبر) = شهریور
۲۳ سپتامبر (سپتمبر) ۲۲ اکتبر = مهر
۲۳ اکتبر ۲۱ نوامبر (نومبر) = آبان
۲۲ نوامبر (نومبر) ۲۱ دسامبر (دسمبر) = آذر
۲۲ دسامبر (دسمبر) ۲۰ ژانویه (جنیوئری) = دی
۲۱ ژانویه (جنیوئری) ۱۹ فوریه (فبریوئری) = بهمن
۲۰ فوریه (فبریوئری) ۲۰ مارس (مارچ) = اسفند

تطبیق روزهای گاهشماری هجری خورشیدی با میلادیویرایش

میزان تطبیق روزهای گاه‌شماری هجری خورشیدی و گاه‌شماری میلادی در طی یک قرن و تطبیق سالانه

روزهای خورشیدی با میلادیویرایش

میزان تطبیق روزهای گاه‌شماری هجری خورشیدی با گاه‌شماری میلادی طی یک قرن:

از آنجا که تقویم هجری خورشیدی (از جمله تقویم رسمی ایران و افغانستان) و تقویم میلادی هر دو گاه‌شماری خورشیدی هستند. صرف نظر از تفاضل سال‌ها و تفاوت سرآغاز ماه‌ها با هم، در روزها هماهنگی نسبی دارند و نوسان‌های محدود در این هماهنگی در نتیجه تمایز شیوه کبیسه‌گیری در دو گاهشماری است. میزان تطبیق روزهای دو گاهشماری در سده اخیر هجری خورشیدی از قرار زیر است (بر اساس الگوریتم هجری خورشیدی):

نوروز هجری خورشیدی در ۸۱درصد با ۲۱ مارس میلادی و ۱۲درصد با روز میلادی بعد و ۷درصد با روز میلادی قبل آن مطابق است. نسبت طولی این تطبیق تا ۹ اسفند یکسان است. پس از آن بعلت گسست کبیسه میلادی بیشترین تطبیق یکروز هجری خورشیدی با یکروز میلادی ۷۶درصد، ۲۲درصد با روز قبل و ۲درصد با روز میلادی بعد آن است. روز کبیسه اسفند ۶۰درصد با بیست مارس و ۴۰درصد با روز میلادی پس از آن مطابق است. در سال‌های متفاوت یک قرن هر روز هجری خورشیدی با سه روز متفاوت میلادی و استثنائاً روزهای نه و ده اسفند با چهار روز متفاوت میلادی و کبیسه اسفندماه با دو روز متفاوت میلادی هماهنگ می‌شوند.

روزهای خورشیدی با میلادی (سال جاری)ویرایش

تطبیق روزهای ویژه سال جاری ۱۴۰۰ خورشیدی با سال ۲۰۲۲ / ۲۰۲۱ میلادی با هم:

 • ۱ فروردین ۱۴۰۰     برابر است با: ۲۱ مارس ۲۰۲۱
 • ۸ اسفند ۱۴۰۰     برابر است با: ۲۷ فوریه ۲۰۲۲
 • ۹ اسفند ۱۴۰۰     برابر است با: ۲۸ فوریه ۲۰۲۲
 • ۱۰ اسفند ۱۴۰۰     برابر است با: ۱ مارس ۲۰۲۲
 • ۱۱ اسفند ۱۴۰۰     برابر است با: ۲ مارس ۲۰۲۲
 • ۲۹ اسفند ۱۴۰۰     برابر است با: ۲۰ مارس ۲۰۲۲
 • ۱ فروردین ۱۴۰۱     برابر است با: ۲۱ مارس ۲۰۲۲

روزهای میلادی با خورشیدیویرایش

میزان تطبیق روزهای گاهشماری میلادی با گاهشماری هجری خورشیدی طی یک قرن:

 • ۱ ژانویه = ۱۱ دی (۸۱بار) - ۱۰ دی (۱۲بار) - ۱۲ دی (۷بار) (این ترتیب تا «۲۸ فوریه» یکنواخت است)
 • ۲۸ فوریه = ۹ اسفند (۸۱بار) - ۸ اسفند (۱۲بار) - ۱۰ اسفند (۷بار)
 • ۲۹ فوریه = ۱۰ اسفند (۱۵بار) - ۹ اسفند (۱۰بار) (از حدود ۲۵ کبیسه قرن)
 • ۱ مارس = ۱۰ اسفند (۷۶بار) - ۱۱ اسفند (۲۲بار) - ۹ اسفند (۲بار) (این ترتیب تا «۱۹ مارس» یکنواخت است)
 • ۱۹ مارس = ۲۸ اسفند (۷۶بار) - ۲۹ اسفند (۲۲بار) - ۲۷ اسفند (۲بار)
 • ۲۰ مارس = ۲۹ اسفند (۷۶بار) - ۳۰ اسفند (۱۵بار) - ۱ فروردین (۷بار) - ۲۸ اسفند (۲بار)
 • ۲۱ مارس = ۱ فروردین (۸۱بار) - ۳۰ اسفند (۱۰بار) - ۲ فروردین (۷بار) - ۲۹ اسفند (۲بار)
 • ۲۲ مارس = ۲ فروردین (۸۱بار) - ۱ فروردین (۱۲بار) - ۳ فروردین (۷بار) (این ترتیب تا پایان سال میلادی «۳۱ دسامبر» یکنواخت است)
 • ۳۱ دسامبر = ۱۰ دی (۸۱بار) - ۹ دی (۱۲بار) - ۱۱ دی (۷بار)

روزهای میلادی با خورشیدی (سال جاری)ویرایش

تطبیق روزهای ویژه سال جاری ۲۰۲۱ میلادی با سال ۱۴۰۰ / ۱۳۹۹ هجری خورشیدی با هم:

 • ۱ ژانویه ۲۰۲۱     برابر است با: ‎۱۲ دی ۱۳۹۹
 • ۲۸ فوریه ۲۰۲۱   برابر است با: ‎۱۰ اسفند ۱۳۹۹
 • ۱ مارس ۲۰۲۱    برابر است با: ‎۱۱ اسفند ۱۳۹۹
 • ۱۹ مارس ۲۰۲۱  برابر است با: ‎۲۹ اسفند ۱۳۹۹
 • ۲۰ مارس ۲۰۲۱  برابر است با: ‎۳۰ اسفند ۱۳۹۹
 • ۲۱ مارس ۲۰۲۱  برابر است با: ‎۱ فروردین ۱۴۰۰
 • ۲۲ مارس ۲۰۲۱  برابر است با: ‎۲ فروردین ۱۴۰۰
 • ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ ‎برابر است با: ‎۱۰ دی ۱۴۰۰

هماهنگی نسبی روزهای خورشیدی با میلادیویرایش

جدول هماهنگی غالب و نسبی روزهای خورشیدی با میلادی:

فرو Mar ارد Apr خرد May تیر Jun مرد Jul شه‍ Aug مهر Sep آبان Oct آذر Nov دی Dec بهم‍ Jan اس‍ Feb
۱ ۲۱ ۱ ۲۱ ۱ ۲۲ ۱ ۲۲ ۱ ۲۳ ۱ ۲۳ ۱ ۲۳ ۱ ۲۳ ۱ ۲۲ ۱ ۲۲ ۱ ۲۱ ۱ ۲۰
۲ ۲۲ ۲ ۲۲ ۲ ۲۳ ۲ ۲۳ ۲ ۲۴ ۲ ۲۴ ۲ ۲۴ ۲ ۲۴ ۲ ۲۳ ۲ ۲۳ ۲ ۲۲ ۲ ۲۱
۳ ۲۳ ۳ ۲۳ ۳ ۲۴ ۳ ۲۴ ۳ ۲۵ ۳ ۲۵ ۳ ۲۵ ۳ ۲۵ ۳ ۲۴ ۳ ۲۴ ۳ ۲۳ ۳ ۲۲
۴ ۲۴ ۴ ۲۴ ۴ ۲۵ ۴ ۲۵ ۴ ۲۶ ۴ ۲۶ ۴ ۲۶ ۴ ۲۶ ۴ ۲۵ ۴ ۲۵ ۴ ۲۴ ۴ ۲۳
۵ ۲۵ ۵ ۲۵ ۵ ۲۶ ۵ ۲۶ ۵ ۲۷ ۵ ۲۷ ۵ ۲۷ ۵ ۲۷ ۵ ۲۶ ۵ ۲۶ ۵ ۲۵ ۵ ۲۴
۶ ۲۶ ۶ ۲۶ ۶ ۲۷ ۶ ۲۷ ۶ ۲۸ ۶ ۲۸ ۶ ۲۸ ۶ ۲۸ ۶ ۲۷ ۶ ۲۷ ۶ ۲۶ ۶ ۲۵
۷ ۲۷ ۷ ۲۷ ۷ ۲۸ ۷ ۲۸ ۷ ۲۹ ۷ ۲۹ ۷ ۲۹ ۷ ۲۹ ۷ ۲۸ ۷ ۲۸ ۷ ۲۷ ۷ ۲۶
۸ ۲۸ ۸ ۲۸ ۸ ۲۹ ۸ ۲۹ ۸ ۳۰ ۸ ۳۰ ۸ ۳۰ ۸ ۳۰ ۸ ۲۹ ۸ ۲۹ ۸ ۲۸ ۸ ۲۷
۹ ۲۹ ۹ ۲۹ ۹ ۳۰ ۹ ۳۰ ۹ ۳۱ ۹ ۳۱ ۹ ۱ ۹ ۳۱ ۹ ۳۰ ۹ ۳۰ ۹ ۲۹ ۹ ۲۸
۱۰ ۳۰ ۱۰ ۳۰ ۱۰ ۳۱ ۱۰ ۱ ۱۰ ۱ ۱۰ ۱ ۱۰ ۲ ۱۰ ۱ ۱۰ ۱ ۱۰ ۳۱ ۱۰ ۳۰ ۱۰ ۱
۱۱ ۳۱ ۱۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱۱ ۲ ۱۱ ۲ ۱۱ ۲ ۱۱ ۳ ۱۱ ۲ ۱۱ ۲ ۱۱ ۱ ۱۱ ۳۱ ۱۱ ۲
۱۲ ۱ ۱۲ ۲ ۱۲ ۲ ۱۲ ۳ ۱۲ ۳ ۱۲ ۳ ۱۲ ۴ ۱۲ ۳ ۱۲ ۳ ۱۲ ۲ ۱۲ ۱ ۱۲ ۳
۱۳ ۲ ۱۳ ۳ ۱۳ ۳ ۱۳ ۴ ۱۳ ۴ ۱۳ ۴ ۱۳ ۵ ۱۳ ۴ ۱۳ ۴ ۱۳ ۳ ۱۳ ۲ ۱۳ ۴
۱۴ ۳ ۱۴ ۴ ۱۴ ۴ ۱۴ ۵ ۱۴ ۵ ۱۴ ۵ ۱۴ ۶ ۱۴ ۵ ۱۴ ۵ ۱۴ ۴ ۱۴ ۳ ۱۴ ۵
۱۵ ۴ ۱۵ ۵ ۱۵ ۵ ۱۵ ۶ ۱۵ ۶ ۱۵ ۶ ۱۵ ۷ ۱۵ ۶ ۱۵ ۶ ۱۵ ۵ ۱۵ ۴ ۱۵ ۶
۱۶ ۵ ۱۶ ۶ ۱۶ ۶ ۱۶ ۷ ۱۶ ۷ ۱۶ ۷ ۱۶ ۸ ۱۶ ۷ ۱۶ ۷ ۱۶ ۶ ۱۶ ۵ ۱۶ ۷
۱۷ ۶ ۱۷ ۷ ۱۷ ۷ ۱۷ ۸ ۱۷ ۸ ۱۷ ۸ ۱۷ ۹ ۱۷ ۸ ۱۷ ۸ ۱۷ ۷ ۱۷ ۶ ۱۷ ۸
۱۸ ۷ ۱۸ ۸ ۱۸ ۸ ۱۸ ۹ ۱۸ ۹ ۱۸ ۹ ۱۸ ۱۰ ۱۸ ۹ ۱۸ ۹ ۱۸ ۸ ۱۸ ۷ ۱۸ ۹
۱۹ ۸ ۱۹ ۹ ۱۹ ۹ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۱ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۹ ۱۹ ۸ ۱۹ ۱۰
۲۰ ۹ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۲ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۹ ۲۰ ۱۱
۲۱ ۱۰ ۲۱ ۱۱ ۲۱ ۱۱ ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۱۳ ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۱۱ ۲۱ ۱۰ ۲۱ ۱۲
۲۲ ۱۱ ۲۲ ۱۲ ۲۲ ۱۲ ۲۲ ۱۳ ۲۲ ۱۳ ۲۲ ۱۳ ۲۲ ۱۴ ۲۲ ۱۳ ۲۲ ۱۳ ۲۲ ۱۲ ۲۲ ۱۱ ۲۲ ۱۳
۲۳ ۱۲ ۲۳ ۱۳ ۲۳ ۱۳ ۲۳ ۱۴ ۲۳ ۱۴ ۲۳ ۱۴ ۲۳ ۱۵ ۲۳ ۱۴ ۲۳ ۱۴ ۲۳ ۱۳ ۲۳ ۱۲ ۲۳ ۱۴
۲۴ ۱۳ ۲۴ ۱۴ ۲۴ ۱۴ ۲۴ ۱۵ ۲۴ ۱۵ ۲۴ ۱۵ ۲۴ ۱۶ ۲۴ ۱۵ ۲۴ ۱۵ ۲۴ ۱۴ ۲۴ ۱۳ ۲۴ ۱۵
۲۵ ۱۴ ۲۵ ۱۵ ۲۵ ۱۵ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۱۷ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۱۵ ۲۵ ۱۴ ۲۵ ۱۶
۲۶ ۱۵ ۲۶ ۱۶ ۲۶ ۱۶ ۲۶ ۱۷ ۲۶ ۱۷ ۲۶ ۱۷ ۲۶ ۱۸ ۲۶ ۱۷ ۲۶ ۱۷ ۲۶ ۱۶ ۲۶ ۱۵ ۲۶ ۱۷
۲۷ ۱۶ ۲۷ ۱۷ ۲۷ ۱۷ ۲۷ ۱۸ ۲۷ ۱۸ ۲۷ ۱۸ ۲۷ ۱۹ ۲۷ ۱۸ ۲۷ ۱۸ ۲۷ ۱۷ ۲۷ ۱۶ ۲۷ ۱۸
۲۸ ۱۷ ۲۸ ۱۸ ۲۸ ۱۸ ۲۸ ۱۹ ۲۸ ۱۹ ۲۸ ۱۹ ۲۸ ۲۰ ۲۸ ۱۹ ۲۸ ۱۹ ۲۸ ۱۸ ۲۸ ۱۷ ۲۸ ۱۹
۲۹ ۱۸ ۲۹ ۱۹ ۲۹ ۱۹ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۲۱ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۱۹ ۲۹ ۱۸ ۲۹ ۲۰
۳۰ ۱۹ ۳۰ ۲۰ ۳۰ ۲۰ ۳۰ ۲۱ ۳۰ ۲۱ ۳۰ ۲۱ ۳۰ ۲۲ ۳۰ ۲۱ ۳۰ ۲۱ ۳۰ ۲۰ ۳۰ ۱۹
۳۱ ۲۰ ۳۱ ۲۱ ۳۱ ۲۱ ۳۱ ۲۲ ۳۱ ۲۲ ۳۱ ۲۲ کبیسه‌های ۳۰ اسفند با ۲۰ مارس و ۲۹ فوریه با ۱۰ اسفند تطبیق داده می‌شوند.

منابعویرایش