تورنزین

اولین دوره از کربونیفر
سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال پیش)
پرمین سیسورالین آسلین → پس از آن
کربنیفر پنسیلوانین گژلین ۲۹۸٫۹–۳۰۳٫۷
کازیمووین ۳۰۳٫۷–۳۰۷٫۰
مسکوین ۳۰۷٫۰–۳۱۵٫۲
باشکیرین ۳۱۵٫۲–۳۲۳٫۲
میسیسیپین سرپوخووین ۳۲۳٫۲–۳۳۰٫۹
ویزین ۳۳۰٫۹–۳۴۶٫۷
تورنزین ۳۴۶٫۷–۳۵۸٫۹
دوونین پسین فامنین → پیش از آن
بخش‌بندی‌های دوره کربنیفر بر پایه کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی[۱]

تورنزین (انگلیسی: Tournaisian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی اشکوب زیرین یا قدیمی‌ترین عصر از ردیف میسیسیپین است که قدیمی‌ترین زیرسامانه از دوره کربنیفر به‌شمار می‌رود. تورنزین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب فامنین و پیش از ویزین جای می‌گیرد. تورنزین حدود ۳۵۸٫۹ میلیون سال پیش آغاز شده و تا آغاز اشکوب ویزین در ۳۴۶٫۷ میلیون سال پیش ادامه یافت.

منابع ویرایش

  1. "International Chronostratigraphic Chart". International Commission on Stratigraphy. Retrieved 9 May 2013.
دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین