سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال پیش)
پرمین سیسورالین آسلین → پس از آن
کربنیفر پنسیلوانین گژلین ۲۹۸٫۹–۳۰۳٫۷
کازیمووین ۳۰۳٫۷–۳۰۷٫۰
مسکوین ۳۰۷٫۰–۳۱۵٫۲
باشکیرین ۳۱۵٫۲–۳۲۳٫۲
میسیسیپین سرپوخووین ۳۲۳٫۲–۳۳۰٫۹
ویزین ۳۳۰٫۹–۳۴۶٫۷
تورنزین ۳۴۶٫۷–۳۵۸٫۹
دوونین پسین فامنین → پیش از آن
بخش‌بندی‌های دوره کربنیفر بر پایه کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی[۱]

کازیمووین (انگلیسی: Kasimovian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی سومین اشکوب یا عصر از ردیف پنسیلوانین است که جدیدترین زیرسامانه از دوره کربنیفر به‌شمار می‌رود. کازیمووین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب مسکوین و پیش از گژلین جای می‌گیرد. اشکوب کازیمووین از حدود ۳۰۷ میلیون سال پیش آغاز شده و تا ۳۰۳٫۷ میلیون سال پیش ادامه یافت.

چینه‌های رسوبی متعلق به دوره کازیمووین

نام‌گذاری ویرایش

نام این اشکوب از شهر کاسیموف در کشور روسیه گرفته شده است.

منابع ویرایش

  1. "International Chronostratigraphic Chart". International Commission on Stratigraphy. Retrieved 9 May 2013.
دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین