خانات تبریز

خانات تبریز (انگلیسی: Tabriz Khanate) یکی از خانات آذربایجان ایران مستقر در شهر تبریز بود.

خانات تبریز

۱۷۴۷م-۱۱۶۰ه.ق–۱۸۰۲م-۱۲۱۷ه.ق
وضعیتخانات
پایتختتبریز
زبان(های) رایجفارسی (زبان رسمی)
ترکی آذربایجانی
دین(ها)
اسلام
حکومتخانات
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۱۷۴۷م-۱۱۶۰ه.ق
• استقلال از افشاریان
۱۷۴۷
• فروپاشی
۱۸۰۲م-۱۲۱۷ه.ق
پیشین
پسین
افشاریان
قاجاریان

تا پایان سلسله صفویه، شهرستان تبریز و مناطق اطراف آن متعلق به ایران و مرکز بیگلربیگی آذربایجان بود. پس از مرگ نادرشاه افشار قلمرو او در میان وارثان و بزرگان و سرداران تقسیم شد، آزاد خان افغان، یک جنگ سالار پشتون آذربایجان را گرفت. در ادامه با جنگ جانشینی در مورد تاج و تخت ایران بین شاهزادگان قاجار و زند، در خوی و سلماس روسای ایل دنبلی توانستند حکومت خود را در تبریز ایجاد و نفوذ خود را بر کل استان افزایش دهند. نجف‌قلی خان دنبلی، پسر شهباز خان از خوی، که در خدمت نادر شاه بود، همچنان در موقعیت فرماندار کل در زمان جانشینان او باقی ماند و خانات تبریز را تأسیس نمود.

منابع