خانات تبریز

خانات تبریز (انگلیسی: Tabriz Khanate‎) یکی از خانات آذربایجان ایران مستقر در شهر تبریز بود. این خانات واقع در آذربایجان و برای نزدیک به پنجاه سال به صورت نیمه مستقل از خاک ایران تبدیل شده بود.

خانات تبریز
خانات

۱۷۴۷م-۱۱۶۰ه.ق–۱۸۰۲م-۱۲۱۷ه.ق
پایتخت تبریز
زبان‌(ها) زبان فارسی (رسمی), زبان ترکی آذربایجانی (اکثریت)
دین اسلام
دولت خانات
تاریخچه
 - تأسیس ۱۷۴۷م-۱۱۶۰ه.ق
 - استقلال از افشاریان ۱۷۴۷
 - فروپاشی ۱۸۰۲م-۱۲۱۷ه.ق

تا پایان سلسله صفویه، شهرستان تبریز و مناطق اطراف آن متعلق به ایران و مرکز بیگلربیگی آذربایجان بود. پس از مرگ نادرشاه افشار قلمرو او در میان وارثان و بزرگان و سرداران تقسیم شد، آزاد خان افغان، یک جنگ سالار پشتون آذربایجان را گرفت. در ادامه با جنگ جانشینی در مورد تاج و تخت ایران بین شاهزادگان قاجار و زند، در خوی و سلماس روسای ایل دنبلی توانستند حکومت خود را در تبریز ایجاد و نفوذ خود را بر کل استان افزایش دهند. نجف‌قلی خان دنبلی، پسر شهباز خان از خوی، که در خدمت نادر شاه بود، همچنان در موقعیت فرماندار کل در زمان جانشینان او باقی ماند و خانات تبریز را تأسیس نمود.

منابعویرایش


 
خانات آذربایجان ایران
 

تبریز | ارومیه | اردبیل | زنجان | خوی | مرند | خلخال | سراب | ماکو | قره‌داغ | مراغه