خاندان هائه

نام خانوادگی (해)

خاندان یا قبیله جین (هانجا: 解氏) یکی از طوایف نجیب‌زاده کشور باکجه و سه امپراتوری بود.

خاندان هائه
خاندان مادربویو و گوگوریو
القابگو/هائه
بنیانگذاروانگگئوم دانگون
سال بنیانگذارینامشخص

اصل و نسب ویرایش

بر اساس برخی روایات ، این خاندان بازمانده از نسل دودمان سلطنتی گوجوسان هستند اما صحت این موضوع هنوز مشخص نیست . چیزی که مشخص است ریشه و تبار این خاندان به کشورهای گوگوریو و بویو برمی گردد. امپراتور جومونگ بعد از تأسیس گوگوریو، پیشوند نام سلطنتی خود را از هائه به گو تغییر داد و پادشاهان گوگوریو شاخه ای از این طایفه بودند که پیشوند گو داشتند.

اعضای شناخته شده ویرایش

به دلیل وصلت این خاندان با قبایل دیگر و همچنین پراکنده بودن اعضای آن ، شرح دادن شجره نامه کامل آن بسیار دشوار است اما میتوان یک لیست از شناخته ترین اعضای این دودمان را معرفی کرد .

باک بویو

دانگ بویو

باکجه

گالسابویو

  • گالسا فرزند گوموا و مؤسس سلسلهٔ گالسا بویو
  • هائه دودو نوهٔ گالسا و آخرین امپراتور گالسا بویو

گوگوریو

منابع ویرایش

  1. سایت باستان شناس:باک بویو

https://en.wikipedia.org/wiki/Hae_clan