خزنده‌تاجیان

خزنده‌تاجیان (نام علمی: Saurolophinae) نام یک زیرخانواده از تیره اردک‌منقاران است.

خزنده‌تاجیان
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پسین, ۷۹ تا ۶۵٫۵ میلیون سال پیش
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: پرنده‌کفلان
زیرراسته: شاخ‌پایان
فروراسته: پرنده‌پایان
تیره: اردک‌منقاران

بکتروسور

 اردک‌منقاران 
 اردک‌منقاران 

هادروسور

تاج‌بینی

 اردک‌منقاران 

لمبی‌سوسماریان

 Saurolophinae 

Wulagasaurus

 Brachylophosaurini 

Acristavus

مایاسور

براکیلوفوسور

کریتوسور

گریپوسور

گریپوسور

گریپوسور

 خزنده‌تاجیان 

پیشاخزنده‌تاج

خزنده‌تاج

خزنده‌تاج

 Edmontosaurini 

کربروسور

کوندوروسور

ادمونتوساروس آنکتنس

ادمونتوسور

هکاتاسور

تاج‌بینی

 اردک‌منقاران 

هادروسور

 اردک‌منقاران 

لمبی‌سوسماریان

 Saurolophinae 
 Brachylophosaurini 

Acristavus

مایاسور

براکیلوفوسور

کربروسور

Wulagasaurus

 Edmontosaurini 

شانتونگوسور

ادمونتوساروس آنکتنس

ادمونتوسور

PASAC-1 (Unnamed Sabinas species)

 خزنده‌تاجیان 

پیشاخزنده‌تاج

خزنده‌تاج

خزنده‌تاج

خزنده‌تاج

 Kritosaurini

ناشویی‌بیتوسور

آناسازی‌سور

کریتوسور

گریپوسور

گریپوسور

گریپوسور

UTEP 37.7 (Unnamed Big Bend species)

سکرنوسور

Willinakaqe

منابعویرایش