لمبی‌سوسماریان

لمبی‌سوسماریان (نام علمی: Lambeosaurinae) نام یک زیرخانواده از تیره اردک‌منقاران است.

لمبی‌سوسماریان
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پسین,
Pl dinozaur kaczodzioby.jpg
لمبی‌سوسماریان، Lambeosaurinae
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: پرنده‌کفلان
زیرراسته: شاخ‌پایان
فروراسته: پرنده‌پایان
تیره: اردک‌منقاران
 Lambeosaurinae 
Aralosaurini

آرالوسور

Canardia

جاکسارتوسور

Tsintaosaurini

تسینتائوسور

پارارابدودون

Parasaurolophini

چارونوسور

پارازارولوفوس

پارازارولوفوس

پارازارولوفوس

پارازارولوفوس

Lambeosaurini
لامبئوسور

لامبئوسور

لامبئوسور

کاریتوسور

کاریتوسور

کاریتوسور

چنئوسور

چنئوسور

بزرگ‌قو

آرنی‌سور

بلاسی‌سور

Magnapaulia

Velafrons

آموروسور

Sahaliyania

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش