درگاه:ادبیات فرانسوی

درگاه ادبیات فرانسوی

ادبیات فرانسه آثاری را در بر می‌گیرد که به‌دستِ نویسندگانی با تبار یا فرهنگ فرانسوی نوشته شده‌اند. بیشتر این آثار نوشتاری به زبان فرانسوی نگاشته شده‌اند، ولی در میانشان آثاری نیز هستند که فرانسویانی به دیگر زبان‌های کشور فرانسه (مانند باسکی و برتونی) پدید آورده‌اند.

ادبیات فرانسوی‌زبان همۀ آثار نوشته‌شده به زبان فرانسوی را، بدون در‌نظر‌گرفتن تبار نویسندگان آنها، در بر می‌گیرد. این آثار بخش مهمی از ادبیات فرانسه و نیز کشورهایی مانند بلژیک، کانادا، سوئیس و حتی آفریقا و هائیتی را می‌سازند.

آثار پرآوازه

افراد سرشناس

رده‌ها

نگارخانه

برترین‌ها

فب فهرست‌های برگزیده


برگزیده جستارهای برگزیده


خوب جستارهای خوب


گفتاورد

درگاه‌های وابسته

ادبیات فرانسوی‌زبان فرانسه

پدیدآورندگان

فهرست نویسندگان زبان فرانسوی

نویسندگان

نویسندگان سدۀ ۱۶ میلادی

مونتنی

نویسندگان سدۀ ۱۷ میلادی

لا روشفوکو - بلز پاسکال - مادام دو سوینیه - بوسوئه - ژان دو لا برویر - فنولون - سن‌سیمون

نویسندگان سدۀ ۱۸ میلادی

آبه پره‌وو - مونتسکیو - ولتر - ژان-ژاک روسو - دیدرو - ووونارگ - نیکولا ادم رستیف - مارکی دو ساد - شودرلو دو لاکلو - برناردن دو سن‌پیر

نویسندگان سدۀ ۱۹ میلادی

مادام دو استائل - شاتوبریان - شارل نودیه - ویکتور هوگو - آلفرد دو موسه - تئوفیل گوتیه - ژرار دو نروال - استاندال - پروسپر مریمه - الکساندر دوما (پسر) - گوستاو فلوبر - لوترئامونژول باربی دورو وه‌ای - ویلیر دو لیل-آدام - هویسمانسمارسل شووب - لئون بلوا - اکتاو میربو - فرانسیس ژام - آنری دو رینیه

نویسندگان سدۀ ۲۰ میلادی

پل کلودل - آندره ژید - مارسل پروست - پل والری - پل لئوتو - شارل پگیآلفرد ژاری - ماکس ژاکوب - فرانسیس پیکابیا - پیر مک اورلان - ژان ژیرودو - بلز ساندرار - ژرژ برنانوس - فرانسوا کارکو - پیر ژان ژوو - پیر دریو لا روشل - ژان ژیونو - روژه ویان - آنتونن آرتو - آندره برتون - لویی آراگون - ژرژ باتای - میشل لیریس - هانری میشو - لویی‌فردینان سلین - بوریس ویان - ژان‌پل سارتر - سیمون دو بووار - آلبر کامو - شارل ویلدراک - آندره سوارس - ژان کوکتو - آندره پیر دو ماندیارگه - هلن بست - ژان ژنه - ادمون ژابس - فرانسیس پونژ - ناتالی ساروت - ژان کرول - مارگریت دوراس - هانری توما - ژان گروژان - کلود روا - موریس بلانشو - دنیل بولانژه - الن روب‌گری‌یه - کلود سیمون - فرانسوا موریاک - ژولین گراک - پیر کلوسوسکی - آلن بوسکه - روبر پنژه - رومن گری - لویی‌رنه ده فوره - آندره شدید - ژرژ-امانوئل کلانسیه - موریس روش - روبر مارتو - روژه لاپورت - میشل بوتور - پیر بورژاد - ژان ژوبر - سرژ دوبروسکی - لویی کالافرت - شارل دوبزینسکی - ژرژ پرک - دنیل کولوبر - متیو بنزه - موریس ژرژ دانتک

رمان و داستان کوتاه

رمان‌نویسان و داستان‌نویسان سدۀ ۱۶ میلادی

مارگریت دو ناوار - فرانسوا رابله

رمان‌نویسان و داستان‌نویسان سدۀ ۱۷ میلادی

پل اسکارون - مادام دو لا فایت - آبه پره‌وو

رمان‌نویسان و داستان‌نویسان سدۀ ۱۹ میلادی

گی دو موپاسان - انوره دو بالزاک - ژرژ ساند - امیل زولا - آلفونس دوده - الکساندر دوما - ژول ورن - ژول واله - آناتول فرانس - رومن رولان

رمان‌نویسان و داستان‌نویسان سدۀ ۲۰ میلادی

مارگریت یورسنار - والری لاربو - آلن فورنیه - روژه مارتن دو گار - ژول رومن - ژاک شاردون - ژرژ دوامل - روژه نیمیه - آنتوان دو سنت‌اگزوپری - آنری دو مونترلان - لوئی گییو - کولت - پل موران - الزا تریوله - آندره مالرو - ریمون رادیگه - هانری باربوس - لوئی گییو - مارسل امه - هانری پورا - آنری بوسکو - موریس ژنووا - مارسل پانیول - ویولت لدوک - روبر مرل - اروه بازن - پیر کومبسکو - فلسین مارسو - لوسین بودار - ژاک لوران - میشل دئون - ژان دورمسون - کلود اولیه - برنار کلاول - روبر ساباتیه - میشل تورنیه - آلفونس بودار - فرانسوا نوریسیه - باتیست‌ماره - هکتور بیانچوتی - سباستین ژاپریسو - ژان ووترن - فرانسواز ساگان - رژین دوفورژ - آنی سومون - اروه گیبر - گیوم دوستان

چکامه

سرایندگان سدۀ ۱۲ میلادی

کرتین دو تروا - هلینان دو فروادمون

سرایندگان سدۀ ۱۳ میلادی

فیلیپ دو رمی - روتبوف

سرایندگان سدۀ ۱۴ میلادی

اوستاش دشام

سرایندگان سدۀ ۱۵ میلادی

شارل دورلئان - فرانسوا ویون

سرایندگان سدۀ ۱۶ میلادی

کلمان مرو - ژواشم دو بله - پیر دو رونسار - لوئیز لبه - تئودور آگریپا دوبینیه

سرایندگان سدۀ ۱۷ میلادی

فرانسوا دو مالرب - تئوفیل دو ویو - ژان دو لا فونتن - نیکولا بوالو

سرایندگان سدۀ ۱۸ میلادی

آندره شنیه

سرایندگان سدۀ ۱۹ میلادی

مارسلین دبورد-والمور - آلفونس دو لامارتین - آلفرد دو وینی - آلوازیوس برتران - لوکونت دو لیل - تئودور دو بانویل - سولی پرودوم - فرانسوا کوپه - ژوزه-ماریا دو اردیا - شارل بودلر - پل ورلن - ژرمن نووو - آرتور رمبو - استفان مالارمه - ژول لافورگ - ژان موره‌آ - ژئان-ریکتوس - پل‌ژان توله - پل فور - آنا دو نوآی - رنه گیل - سن‌پل‌رو

سرایندگان سدۀ ۲۰ میلادی

پاتریس دو لا تور دو پن - ویکتور سگالان - ژوئه بوسکه - سن‌ژان پرس - ژول سوپرویل - گیوم آپولینر - پل الوار - روبر دسنوس - پیر روردی - پیر آلبر-بیرو - ژان فولن - ژان تاردیو - ژان تورتل - رنه شار - رنه گی کادو - پیر امانوئل - ژاک پره‌ور - آندره فرنو - اوژن گییویک - لوسین بکه - ژان‌پیر دوپره - الن بورن - ژان‌کلود رنار - پیر توری - هانری پیشت - آندره دو بوشه - ژاک دوپن - پیر گارنیه - برنار دلوای - هانری مشونیک - کلود استبان - آندره بندتو - آندره لود - آن‌ماری آلبیاش - تییری مس - کریستف تارکوس

نمایشنامه

پیر کورنی - مولیر - ژان راسین - ماریوو - بومارشه - تریستان برنار - ژرژ فیدو - ادمون روستان - ژرژ کورتلین - آلفرد دو موسه - پل کلودل - روژه ویتراک - ژان آنوی - آرتور آدامف - اوژن یونسکو - ژان ژیرودو - برنار-ماری کلتس - آرمون گتی - ژان ژنه - هانری دو مونترلان - والر نووارینا - رنه د اوبالدیا - سرژ والتی - ژان‌لوک لاگارس - ژان‌میشل ریب

آثار

حکایت‌های دو لا فونتن - بابا گوریو - نانا - سفر به انتهای شب - مادام بوواری - مون بزرگ - دفتر خاطرات زن خدمتکار - بینوایان - در جستجوی زمان ازدست‌رفته - بل آمی - مادام کاملیا - بهشت بانوان - ژاک قضا و قدری و اربابش - امیل - کاندید - مانون لسکو - آرزوهای بربادرفته - تربیت احساساتی - سه تفنگدار - شازده کوچولو - خاموشی دریا - سرخ و سیاه - صومعه پارم - بیراه - بیگانه - سرنوشت بشرآنچه می‌توانید انجام دهید

آن‌چه می‌توانید انجام دهید
  • الگوی {{درگاه|ادبیات فرانسوی}} را به بخش «جستارهای وابسته» در مقاله‌های مرتبط با ادبیات فرانسوی بیفزایید.
  • مقاله‌های خرد ادبیات فرانسوی را گسترش دهید.


نمونه‌ها: درگاه:درونمایه/درگاه‌ها