دهداری یک نهاد اجرائی متمرکز می‌باشد. دهداری برای دهستان همچون بخشداری برای بخش یا فرمانداری برای شهرستان است که همگی نمایندۀ دولت مرکزی (و نه مردم) در مناطق مربوط به خود هستند. البته با توجه به استقرار دهدارها در محل بخشداری یا فرمانداری مربوطه، واژۀ دهداری در تقسیمات امروزی کشور ایران محلی از اعراب ندارد.


جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • حقوق اداری - دکتر بیژن عباس - نشر دادگستر