باز کردن منو اصلی

تبارشناسی زبانهای ایرانی شاخه شرقی:

پشتو در افغانستان و پاکستان رایج است. آسی در آستیا، یغنابی در مرکز و زبان‌های پامیری در شرق تاجیکستان رایجند. یکی از زبان‌های پامیری در گوشهٔ غربی چین هم صحبت می‌شود.

نمودار درختیویرایش