فهرست سفیران ایران در آمریکا

سفارت ایران در آمریکا در دوران قاجار
سفارت ایران در آمریکا در زمان پرنس مفخم‌الدوله و نبیل‌الدوله
حسینقلی خان صدرالسلطنه (حاجی واشنگتن)
پرنس اسحاق خان مفخم‌الدوله
علیقلی ضرابی کاشی (نبیل‌الدوله)
ساختمان سفارت کبرای پیشین ایران در واشنگتن

این فهرست فرستادگان و سفیران ایران در ایالات متحدهٔ آمریکا است. اکنون ایران در آمریکا سفیری ندارد ولی مسئول دفتر حفاظت منافع سیاسی در آمریکا دارد.

 • ۱۸۸۸: حسینقلی معتمدالوزاره (سپس‌تر صدرالسلطنه لقب گرفت.)
 • ۱۷ مهٔ ۱۸۹۷ (۲۸ اردیبهشت ۱۲۷۶): میرزا علینقی خان سفیر فوق‌العاده برای مأموریت ویژه
  • اوت ۱۸۹۷: مأموریت تمام شد.
  • ۱۱ دسامبر ۱۹۰۰ (۲۰ آذر ۱۲۷۹): سفارت[پانویس ۱] گشوده شد. تحت عنوان پارس (Persia)
 • ۱۱ دسامبر ۱۹۰۰ (۲۰ آذر ۱۲۷۹): پرنس اسحاق مفخم‌الدوله (بعدها اسحاق مفخم)، فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار
 • ژوئن ۱۹۰۴: مرتضی‌قلی ممتازالملک (بعدها مرتضی‌قلی ممتاز) فرستادهٔ فوق‌العادهٔ منصوب و وزیر مختار
 • ۲۴ فوریهٔ ۱۹۰۵ (۵ اسفند ۱۲۸۳): فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار (وزارت مختار از فهرست ۱۹۱۱ حذف گردید.)
 • ۳۱ اوت ۱۹۱۰ (۸ شهریور ۱۲۸۹): علیقلی نبیل‌الدوله (بعدها علیقلی ضرابی کاشی)، کاردار (غیرموقت)
 • ۱۷ مارس ۱۹۱۴ (۲۶ اسفند ۱۲۹۲): امیرتومان مهدی خان قراگوزلو[پانویس ۲]، فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار
 • ۲۵ آوریل ۱۹۱۸ (۴ اردیبهشت ۱۲۹۷): علیقلی نبیل‌الدوله (بعدها علیقلی ضرابی کاشی)، کاردار موقت
 • ۱۸ ژوئن ۱۹۱۹ (۲۷ خرداد ۱۲۹۸): عبدالعلی صدیق‌السلطنه (بعدها عبدالعلی صدری)، فرستادهٔ فوق‌العادهٔ منصوب و وزیر مختار (۸ اوت ۱۹۱۹ برابر ۱۶ مرداد ۱۲۹۸ فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار)
 • ۳۰ اوت ۱۹۲۱ (۸ شهریور ۱۳۰۰): حسین علاء، فرستادهٔ فوق‌العادهٔ منصوب و وزیر مختار (۱۵ نوامبر ۱۹۲۱ برابر ۲۴ آبان ۱۳۰۰ فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار)
 • ۵ اکتبر ۱۹۲۶ (۱۲ مهر ۱۳۰۵): فتح‌الله نوری اسفندیاری، کاردار موقت
 • ۷ دسامبر ۱۹۲۶ (۱۵ آذر ۱۳۰۵): داوود مفتاح، فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار
 • ۱۷ اکتبر ۱۹۳۱ (۲۴ مهر ۱۳۱۰): یدالله عضدی، کاردار (غیرموقت)
 • ۱۲ ژوئن ۱۹۳۳ (۲۲ خرداد ۱۳۱۲): غفار جلال علاء، فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار
  • آوریل ۱۹۳۵ (فروردین ۱۳۱۴): تحت نام بین‌المللی ایران به جای پارس (Persia)
 • ۱۴ ژانویهٔ ۱۹۳۶ (۲۳ دی ۱۳۱۴): حسین قدس نخعی، کاردار موقت
  • مهٔ ۱۹۳۶: سفارت از فهرست حذف گردید.
  • فوریهٔ ۱۹۳۹:سفارت به فهرست بازافزوده شد.
 • ۲۵ ژانویهٔ ۱۹۳۹ (۵ بهمن ۱۳۱۷): دکتر علی‌اکبر دفتری، کاردار موقت
 • ۱۱ ژانویهٔ ۱۹۴۰ (۲۰ دی ۱۳۱۸): محمد حاجب دولو، سرپرست سفارت
 • ۷ فوریهٔ ۱۹۴۰ (۱۷ بهمن ۱۳۱۸): محمد شایسته، فرستادهٔ فوق‌العادهٔ منصوب و وزیر مختار (۱۳ فوریهٔ ۱۹۴۰ برابر ۲۳ بهمن ۱۳۱۸ فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار)
  • ۲۹ نوامبر ۱۹۴۵ (۸ آذر ۱۳۲۴): سفارت به سفارت کبریٰ ارتقا یافت.
 • ۱۹ نوامبر ۱۹۴۵ (۲۸ آبان ۱۳۲۴): حسین علاء، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲۹ نوامبر ۱۹۴۵ برابر ۸ آذر ۱۳۲۴ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۸ سپتامبر ۱۹۵۰ (۱۷ شهریور ۱۳۲۹): نصرالله انتظام، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۱۸ سپتامبر ۱۹۵۰ برابر ۲۷ شهریور ۱۳۲۹ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۱۸ سپتامبر ۱۹۵۲ (۲۷ شهریور ۱۳۳۱): الله‌یار صالح، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲۴ سپتامبر ۱۹۵۲ برابر ۲ مهر ۱۳۳۱ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۳ (۶ مهر ۱۳۳۲): عباس آرام، کاردار موقت (سفیر غایب بود.)
 • ۲۲ اکتبر ۱۹۵۳ (۳۰ مهر ۱۳۳۲): نصرالله انتظام، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲ نوامبر ۱۹۵۳ برابر ۱۱ آبان ۱۳۳۲ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۱۹ ژانویهٔ ۱۹۵۶ (۲۸ دی ۱۳۳۴): علی امینی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲۴ ژانویهٔ ۱۹۵۶ برابر ۳ بهمن ۱۳۳۴ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۱۴ مهٔ ۱۹۵۸ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۷): علیقلی اردلان، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲۲ مهٔ ۱۹۵۸ برابر ۱ خرداد ۱۳۳۷ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۱۶ مارس ۱۹۶۰ (۲۸ اسفند ۱۳۳۸): اردشیر زاهدی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲۳ مارس ۱۹۶۰ برابر ۳ فروردین ۱۳۳۹ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۳۰ مارس ۱۹۶۲ (۱۰ فروردین ۱۳۴۱): حسین قدس نخعی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۶ آوریل ۱۹۶۲ برابر ۱۷ فروردین ۱۳۴۱ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۵ آوریل ۱۹۶۳ (۱۶ فروردین ۱۳۴۲): محمود فروغی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲۴ آوریل ۱۹۶۳ برابر ۴ اردیبهشت ۱۳۴۲ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۱۱ مهٔ ۱۹۶۵ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۴): دکتر خسرو خسروانی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۷ ژوئن ۱۹۶۵ برابر ۱۷ خرداد ۱۳۴۴ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۱۷ مهٔ ۱۹۶۷ (۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶): هوشنگ انصاری، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲۵ مهٔ ۱۹۶۷ برابر ۴ خرداد ۱۳۴۶ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۱۶ اکتبر ۱۹۶۹ (۲۴ مهر ۱۳۴۸): دکتر امیراصلان افشار قاسملو، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار
 • ۷ مارس ۱۹۷۳ (۱۶ اسفند ۱۳۵۱): اردشیر زاهدی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۹ آوریل ۱۹۷۳ برابر ۲۰ فروردین ۱۳۵۲ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار تا ۱۷ دی ۱۳۵۷)
 • مهدی حائری یزدی (۱۹۷۹ تا بحران گروگان‌گیری ایران)
 • ۷ آوریل ۱۹۸۰ (۱۸ فروردین ۱۳۵۹): سفارت بسته شد.

پانویسویرایش

 1. در آن زمان سفارت در برابر واژهٔ legation و سفارت کبریٰ در برابر واژهٔ embassy کاربرد داشته است.
 2. او به میرزا مهدی خان امیرتومان معروف بود. وی برادر ابوالقاسم قراگوزلو (ناصرالملک) دومین نایب‌السلطنهٔ احمد شاه قاجار بود.

منابعویرایش

 • وبگاه وزارت امور خارجهٔ آمریکا
 • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of Iranian Ambassadors to the United States». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۱۷ مرداد ۱۳۹۲.
 • «هفدهم دی در آینه تاریخ معاصر ایران». خبرگزاری جمهوری اسلامی. ۱۷ دی ۱۳۹۲. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۵ مارس ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۵ فروردین ۱۳۹۳.