شجره‌نامه مرعشیان اصفهان

این شجره‌نامه مربوط به سادات مرعشی اصفهان است و ارتباط آنان را با دودمان مرعشیان مازندران و شاهان صفوی نشان می‌دهد. پس از سقوط صفویان، چندتن از سادات مرعشی اصفهان ادعای پادشاهی کردند، از جمله شاه احمد، شاه سلیمان دوم و شاه اسماعیل سوم.

میربزرگ
علی آملرضی‌الدینفخرالدینکمال‌الدین
نصیرالدینعلی ساریغیاث‌الدین
ظهیرالدینمرتضی
محمد
قوام‌الدینعبدالرزاقکمال‌الدینعبدالکریم
نظام‌الدین علیشمس‌الدینزین‌العابدینعبدالله
علاءالدین حسینقوام‌الدین محمدکمال‌الدینعبدالکریم
هدایت‌اللهامیرعبدالقادرمیرشاهیمیرسلطان محمود
سید علیقوام‌الدینمیرسلطان مرادعبدالله[بنت علی]
میر شجاع‌الدینمیرزا ابوالحسنمیرزاخانمحمد خدابندهخیرالنساء بیگم
میر رفیع‌الدینمیرزا رحمه‌اللهعباس صفوی
سلطان‌العلماءمیرزا قوام‌الدینمیرزا شفیعمحمدباقر میرزازبیده بیگم
میرزا سیدعلیسید حسنشاه صفیجهان‌بانو بیگمسیمون دوم
میرزا سیدمرتضیمحمدنصیرشاه عباس دومعزشرف بیگممیرزا عبدالله
میرزا مقیممیرزا محمدجعفرشاه سلیمان اولمیرزا داوود
شاه سلطان حسینشهربانو بیگم
شاه طهماسب دوممریم بیگمشاه سلیمان دوم
دختر
شاه اسماعیل سوماحمد میرزاسلطان داوود میرزاسلطان علی میرزاسلطان حسن میرزاسلطان قاسم میرزامحمدهاشم میرزا
زینت نساء بیگمدختر

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • محمدهاشم میرزا (۱۳۶۲). زبور آل داود. تهران: کتابخانه سنایی و کتابخانه طهوری.
  • مرعشی صفوی، میرزا محمدخلیل (۱۳۷۹). مجمع‌التواریخ. تهران: میراث مکتوب.