شجره‌نامه مرعشیان اصفهان

این شجره‌نامه مربوط به سادات مرعشی اصفهان است و ارتباط آنان را با دودمان مرعشیان مازندران و شاهان صفوی نشان می‌دهد. پس از سقوط صفویان، چندتن از سادات مرعشی اصفهان ادعای پادشاهی کردند، از جمله سید احمد شاه، شاه سلیمان دوم و شاه اسماعیل سوم.

میربزرگ
علی آملرضی‌الدینفخرالدینکمال‌الدین
نصیرالدینعلی ساریغیاث‌الدین
ظهیرالدینمرتضی
محمد
قوام‌الدینعبدالرزاقکمال‌الدینعبدالکریم
نظام‌الدین علیشمس‌الدینزین‌العابدینعبدالله
علاءالدین حسینقوام‌الدین محمدکمال‌الدینعبدالکریم
هدایت‌اللهامیرعبدالقادرمیرشاهیمیرسلطان محمود
سید علیقوام‌الدینمیرسلطان مرادعبداللهبنت علی
میر شجاع‌الدینمیرزا ابوالحسنمیرزاخانشاه محمد خدابندهخیرالنساء بیگم
میرزا رفیع‌الدینمیرزا رحمةاللهشاه عباس صفوی
سلطان‌العلماءمیرزا قوام‌الدینمیرزا شفیعمحمدباقر میرزازبیده بیگم عیسی خان
نواب میرزا سیدعلینواب میرزا سیدحسنمیرزا محمدجعفرشاه صفیجهان‌بانو بیگمسیمون دوم
میرزا سیدمرتضیمیرزا محمدنصیرمیرزا محمدباقرشاه عباس دومعزشرف بیگممیرزا عبدالله
میرزا سیدعلینواب میرزا محمدمقیممیرزا سیدحسنشاه سلیمان اولمیرزا محمد داوود
نواب میرزا سیدمرتضیمیرزا محمدباقر نوابشاه سلطان حسینشهربانو بیگم
شاه طهماسب دوممریم بیگمشاه سلیمان دومابوالقاسم میرزا
شاه اسماعیل سوماحمد میرزاعصمت نساء بیگمسلطان داوود میرزاسلطان علی میرزاسلطان حسین میرزاسلطان قاسم میرزاسلطان هاشم میرزا سید احمد شاه
حیدر میرزادخترمیرزا محمد خلیل

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • محمدهاشم میرزا (۱۳۶۲). زبور آل داود. تهران: کتابخانه سنایی و کتابخانه طهوری.
  • مرعشی صفوی، میرزا محمدخلیل (۱۳۷۹). مجمع‌التواریخ. تهران: میراث مکتوب.
  • مصلح الدین مهدوی. دانشمندان و بزرگان اصفهان.