فهرست انتگرال توابع مثلثاتی

در ادامه فهرستی از انتگرال تابع‌های مثلثاتی نوشته شده‌است. برای آگاهی از انتگرال تابع‌های نمایی و مثلثاتی فهرست انتگرال تابع‌های نمایی را نگاه کنید، همچنین برای داشتن یک فهرست کامل صفحهٔ فهرست انتگرال‌ها را نگاه کنید.

اگر تابع را شکل کلی تابع مثلثاتی در نظر بگیریم و را به عنوان مشتق آن، آنگاه:

در تمامی رابطه‌ها فرض می‌شود که a ناصفر است و C ثابت انتگرال‌گیری است.

انتگرال‌هایی که تنها تابع سینوس دارندویرایش

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

انتگرال‌هایی که تنها تابع کسینوس دارندویرایش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انتگرال‌هایی که تنها تابع تانژانت دارندویرایش

 
 
 
 
 
 
 
 

انتگرال‌هایی که تنها تابع سکانت دارندویرایش

 
 
 
 [۱]
 
 

انتگرال‌هایی که تنها تابع کسکانت دارندویرایش

 
 
 
 
 

انتگرال‌هایی که تنها تابع کتانژانت دارندویرایش

 
 
 
 

انتگرال‌هایی که سینوس و کسینوس دارندویرایش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انتگرال‌هایی که سینوس و تانژانت دارندویرایش

 
 

انتگرال‌هایی که کسینوس و تانژانت دارندویرایش

 

انتگرال‌هایی که سینوس و کتانژانت دارندویرایش

 

انتگرال‌هایی که کسینوس و کتانژانت دارندویرایش

 

انتگرال‌های با بازه‌های متقارنویرایش

 
 
 
 

منابعویرایش

  1. Stewart, James. Calculus: Early Transcendentals, 6th Edition. Thomson: 2008