فهرست شوگون‌ها

این نوشتار فهرستی از شوگون‌های ژاپن است.

در دوره قبل از به قدرت رسیدن شوگون‌سالاری کاماکورا، شوگون رئیس اعزامی برای تسخیر ازو (سی ای یا سی امیشی) ja:日本の古代東北経営 بود و در جدول زیر تمام عنوان‌ها و موقعیت‌های نظامی معادل «سی ای تای شوگون» (征夷大将軍) نیز در نظر گرفته شده است.

در مورد قدیمی، «سفیر» مترادف با «ژنرال» گفته می‌شد.

شماره تصویر نام
(تولد–مرگ)
شوگونی از شوگونی تا توضیح
1   کوسه نو مارو
巨勢麻呂
زادروز نامشخص–مرگ ۷۱۷
۷۰۹ ۷۰۹ قیام مردم امیشی در ولایت اچیگو علیه دولت مرکز در سال ۷۰۹ به دلیل تقسیم ولایت دوا رخ داد و کوسه نو مارو در زمان انتصابش به عنوان سی اچیگو ازو شوگون (征越後蝦夷将軍) به معنی شوگون فتح اچیگو ازو برای سرکوب شورش فرستاده شد. هنگامی که او پس از تکمیل یک فتح پیروزمندانه به کیوتو بازگشت، عنوان «فرمانده تسخیر ازو» «سی ای شوگون» (征蝦夷将軍) و پس از دریافت پاداش به عنوان چنتکی شوگون ja:鎮狄将軍 نایل شد.
2   تاجیهی نو آگاتاموری
多治比縣守
۷۲۰ ۷۲۰
تحول‌های سریع اداری تقسیم ولایت موتسو موجب قیام مردم امیشی شد. در طی شورش کامی‌تسوکه نو هیروهیتو ja:上毛野広人 که به عنوان فرستاده شده بود کشته شد. تاجیهی نو آگاتاموری به عنوان ستّو سی ای تای شوگون 持節征夷将軍 به ولایت موتسو فرستاده شد.
3   فوجیوارا نو اوماکای
藤原宇合
۷۲۴ ۷۲۴
4   فوجیوارا نو مارو
藤原 麻呂
۷۳۷ ۷۳۷
5   فوجیوارا نو تسوگیناوا
藤原継縄
۷۸۰ ۷۸۰
6   فوجیوارا نو اوگورومارو
藤原小黒麻呂
۷۸۱ ۷۸۰
7   اوتومو نو یاکاموچی
大伴家持(ح. ۷۱۸–۷۸۵)
۷۸۴ ۷۸۵ او چینجوفو-شوگون (Chinjufu-shōgun) به معنی تحت‌الفظی فرمانده کل قوای دفاع از شمال یک منصب ارتشی در سیستم فئودالی قدیم ژاپن بود. چینجوفو-شوگون تحت فرمان شوگون (سی-ای-تای-شوگون) در درجه اول مسئولیت ازو قوم آینو (ژاپن) در شمال هونشو و هوکایدو و دفاع ژاپن در برابر آنها بود.
8   کی نو کوسامی
紀 古佐美
۷۸۸ ۷۸۹
9   اوتومو نو اوتومارو
大伴 弟麻呂(۷۳۱–۸۰۹)
۷۹۱ ۷۹۵
10   ساکانواوئه نو تامورامارو
坂上田村麻呂(۷۵۸–۸۱۱)
۷۹۷ ۸۰۸ چینجوفو-شوگون (معاون شوگون)
11   فونیا نو واتامارو
文室綿麻呂(۷۶۵–۸۲۳)
811 ۸۱۶
12   فوجیوارا نو تادابومی
藤原 忠文(۸۷۳–۹۴۷)
۹۴۰ ۹۴۰
13   میناموتو نو یوشیناکا
木曾 義仲(۱۱۵۴–۱۱۸۴)
۱۱۸۴ ۱۱۸۴
شماره تصویر نام
(تولد–مرگ)
شوگونی از شوگونی تا
1   میناموتو نو یوریتومو
(1147–1199)
1192 1199
2   میناموتو نو یوری‌ایه
(1182–1204)
1202 1203
3   میناموتو نو سانه‌تومو
(1192–1219)
1203 1219
4   کوجو یوریتسونه
(1218–1256)
1226 1244
5   کوجو یوریتسوگو
(1239–1256)
1244 1252
6   شاهزاده مونه‌تاکا
(1242–1274)
1252 1266
7   شاهزاده کوره‌یاسو
(1264–1326)
1266 1289
8   شاهزاده هیساآکی
(1276–1328)
1289 1308
9   شاهزاده موریکونی
(1301–1333)
1308 1333
شماره تصویر نام
(تولد–مرگ)
شوگونی از شوگونی تا
1   شاهزاده مورییوشی
(1308–1335)
1333 1333
2   شاهزاده ناریناگا
(1326 – ح. 1337–44)
1335 1336
شماره تصویر نام
(تولد–مرگ)
شوگونی از شوگونی تا
1   آشیکاگا تاکائوجی
(1305–1358)
1338 1358
2   آشیکاگا یوشی‌آکیرا
(1330–1367)
1359 1367
3   آشیکاگا یوشی‌میتسو
(1358–1408)
1369 de jure
۱۳۹۵
de facto
۱۴۰۸
4   آشیکاگا یوشی‌موچی
(1386–1428)
1395 de jure
۱۴۲۳
de facto
۱۴۲۸
5   آشیکاگا یوشی‌کازو
(1407–1425)
1423 1425
6   آشیکاگا یوشی‌نوری
(1394–1441)
1429 1441
7   آشیکاگا یوشی‌کاتسو
(1434–1443)
1442 1443
8   آشیکاگا یوشی‌ماسا
(1436–1490)
1449 de jure
۱۴۷۴
de facto
۱۴۹۰
9   آشیکاگا یوشی‌هیسا
(1465–1489)
1474 1489
10   آشیکاگا یوشی‌تانه
(1466–1523)
1490 1493
11   آشیکاگا یوشی‌زومی
(1481–1511)
1495 1508
(10)   آشیکاگا یوشی‌تانه
(1466–1523)
1508 1522
12   آشیکاگا یوشی‌هارو
(1511–1550)
1522 de jure
۱۵۴۷
de facto
۱۵۵۰
13   آشیکاگا یوشی‌ترو
(1536–1565)
1547 1565
14   آشیکاگا یوشی‌هیده
(1538–1568)
1568 1568
15   آشیکاگا یوشی‌آکی
(1537–1597)
1568 deposed
۱۵۷۳
abdicated
۱۵۸۸
شماره تصویر نام
(تولد–مرگ)
شوگونی از شوگونی تا
1   توکوگاوا ایه‌یاسو
(1543–1616)
نبرد سکیگاهارا
de jure
1603
de jure
۱۶۰۵
de facto
۱۶۱۶
2   توکوگاوا هیده‌تادا
(1579–1632)
1605 de jure
۱۶۲۳
de facto
۱۶۳۲
3   توکوگاوا ایه‌میتسو
(1604–1651)
1623 1651
4   توکوگاوا ایه‌تسونا
(1641–1680)
1651 1680
5   توکوگاوا تسونایوشی
(1646–1709)
1680 1709
6   توکوگاوا ایه‌نوبو
(1662–1712)
1709 1712
7   توکوگاوا ایه‌تسوگو
(1709–1716)
1713 1716
8   توکوگاوا یوشیمونه
(1684–1751)
1716 de jure
۱۷۴۵
de facto
۱۷۵۱
9   توکوگاوا ایه‌شیگه
(1712–1761)
1745 de jure
۱۷۶۰
de facto
۱۷۶۱
10   توکوگاوا ایه‌هارو
(1737–1786)
1760 1786
11   توکوگاوا ایه‌ناری
(1773–1841)
1787 de jure
۱۸۳۷
de facto
۱۸۴۱
12   توکوگاوا ایه‌یوشی
(1793–1853)
1837 1853
13   توکوگاوا ایه‌سادا
(1824–1858)
1853 1858
14   توکوگاوا ایه‌موچی
(1846–1866)
1858 1866
15   توکوگاوا یوشینوبو
(1837–1913)
1867 1868

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش