باز کردن منو اصلی

فهرستی از نام فضانوردان به ترتیب حروف الفبای انگلیسی:

محتویات:

Aویرایش

Bویرایش

Cویرایش

Dویرایش

Eویرایش

Fویرایش

Gویرایش

Hویرایش

Iویرایش

Jویرایش

Kویرایش

Lویرایش

Mویرایش

Nویرایش

Oویرایش

Pویرایش

Rویرایش

Sویرایش

Tویرایش

Uویرایش

Vویرایش

Wویرایش

Xویرایش

Yویرایش

Zویرایش

منابعویرایش

  1. "Gemini 8". Retrieved 2009-10-12.
  2. "Apollo 11 Command and Service Module (CSM)". Retrieved 2009-10-12.
  3. "Murcury Atlas 7". Retrieved 2009-10-12.
  4. Kosmonautenbiographie: Alexej Sorokin