متر بر مجذور ثانیه

یکای شتاب در SI(دستگاه بین المللی یکاها)

متر بر مجذور ثانیه نام یکای شتاب دردستگاه بین‌المللی یکاها (SI) است. این یکا به عنوان یک یکای فرعی از یکاهای اصلی طول (متر) و زمان (ثانیه) ساخته شده است. نماد این یکا به شکل‌های گوناگون m/s2 یا m·s−2 یا m s−2 یا قالب کم کاربرد m/s/s نوشته می‌شود.

از آنجایی که از نظر فیزیکی به تغییرات سرعت در یکای زمان تعریف می‌شود مانند متر بر ثانیه بر ثانیه با آن به عنوان کمیتی از سرعت برخورد می‌شود.

یکاهای مرتبطویرایش

بر پایهٔ قانون دوم نیوتن نیرو برابر است با حاصل ضرب شتاب در جرم(F=ma). نیرو=F جرم=m شتاب=a یکای نیرو، نیوتن (N) و یکای جرم، کیلوگرم (kg) است. یک نیوتن برابر است با یک کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه؛ بنابراین یکای متر بر مجذور ثانیه هم ارز با نیوتن بر کیلوگرم N·kg−1 یا N/kg می‌باشد.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Kirk, Tim: Physics for the IB Diploma; Standard and Higher Level, Page 61, Oxford University Press, 2003