بیگ‌نشین‌های آناتولیایی

A map of independent Turkic beyliks in Anatolia during the 14th century

ملوک الطوائف ترکمن در آسیای کوچک ( زبان عثمانی : طوائیفی مولوک )، دولت‌های خودمختار محلی در آسیای کوچک بودند که از بزرگ خود فرمان می بردند. این دوره در پایان سده یازدهم میلادی آغاز شد و با فروپاشی فرمان روائی سلجوقیان روم در نیمه دوم سده سیزده شتاب گرفت.

پانویسویرایش

منابعویرایش

https://en.wikipedia.org/wiki/Anatolian_beyliks