موسوی نام نوادگان و سادات منسوب به امام هفتم شیعیان، موسی کاظم است.

تعداد زیادی از سادات موسوی در عراق زندگی می‌کنند و هم‌چنین شاخه‌های بزرگی از این خاندان ساکن ایران، افغانستان، لبنان، مصر، بحرین و عربستان سعودی هستند. سادات موسوی نسب خود را به فرزندان موسی کاظم می‌رسانند. سلسلهٔ صفوی نیز از نوادگان موسی کاظم بودند.

افراد ویرایش

منابع ویرایش