میرزا محمدتقی قوام‌الدوله آشتیانی

میرزا محمدتقی قوام‌الدوله آشتیانی از رجال دوره قاجار بود.

او از اعضای یکی از مهمترین خاندان‌های دیوانی ایران به شمار می‌آمد. او نوه میرزا محسن آشتیانی مالک قدرتمند آشتیان در عصر کریم خان زند و پسرعموی میرزا محمدعلی آشتیانی و میرزا حسن آشتیانی بود که در دوره فتحعلی شاه به مقام مستوفی‌الممالکی رسیده بودند. میرزا تقی خان خدمت خود را در دربار فتحعلی شاه آغاز کرد. او پس از پیروزی ایران بر عثمانی در جنگی که به سال ۱۲۰۰ خورشیدی (۱۸۲۱ م.) روی داد، برای عقد معاهده صلح به ارزنه الروم رفت و چندی بعد به لقب قوام‌الدوله مفتخر شد و به وزارت کرمانشاه و فارس رسید و اندکی بعد درگذشت. او را در مقبره‌ای اختصاصی که برای خود در قم ساخته بود به خاک سپردند. بسیاری از نوادگانش نیز پس از او در این مقبره به خاک سپرده شدند، از جمله نتیجه‌های او، حسن وثوق و احمد قوام که هر دو از رجال سیاسی نامدار دوران قاجار و پهلوی بودند.[۱]

تبارنامهویرایش

تبارنامهٔ خاندان آشتیانی، شاخهٔ میرزا هاشم
میرزا محسن آشتیانی
میرزا کاظم آشتیانیمیرزا هاشممیرزا آقاسی‏‌بیگ
مایل آشتیانیمیرزا محمدتقیفرهاد میرزا معتمدالدوله
پسر عباس میرزا
دخترقوام‌الدوله آشتیانیعصمت‌السلطنه
طاووس خانم
دختر مجدالملک
ابراهیم معتمدالسلطنهمعتضدالملکعظیم‌الدوله
احمد قوامحسن وثوق


منابعویرایش

  1. در تیر رس حادثه. ۲۹.