فهرست نواحی اشغال شده توسط امپراتوری ژاپن - زبان‌های دیگر