مقیاس‌های بزرگ و کوچک (سیستم نامگذاری اعداد بزرگ) - زبان‌های دیگر