باز کردن منو اصلی

۱۰ (دهمین) عدد از اعداد طبیعی و اولین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است.

→ ۹ ۱۰ ۱۱ ←
اصلی ۱۰
دَه
ترتیبی دهم
تجزیه ۲*۵
مقسوم‌علیه‌ها ۱٬۲٬۵٬۱۰
اعداد رومی X
پایه ۲ ۱٬۰۱۰۲
پایه ۳ ۱۰۱۳
پایه ۴ ۲۲۴
پایه ۵ ۲۰۵
پایه ۶ ۱۴۶
پایه ۸ ۱۲۸
پایه ۱۲ A۱۲
پایه ۱۶ A۱۶
پایه ۲۰ A۲۰
پایه ۳۶ A۳۶
عربی ۱۰


نام اعداد بزرگ
نماد
علمی
مقیاس
کوچک
مقیاس
بزرگ
پیشوند
اس آی
نماد
اس آی
۱۰۰ یک یونی u
۱۰۱ ده دکا da
۱۰۲ صد هکتو h
۱۰۳ هزار کیلو k
۱۰۴ ده هزار
۱۰۵ صد هزار
۱۰۶ میلیون مگا M
۱۰۹ بیلیون میلیارد گیگا G
۱۰۱۲ تریلیون بیلیون/هزارمیلیارد ترا T
۱۰۱۵ کوآدریلیون بیلیارد پتا P
۱۰۱۸ کوینتیلیون تریلیون اگزا E
۱۰۲۱ سکستیلیون تریلیارد زِتا Z
۱۰۲۴ سپتیلیون کوآدریلیون یُتا Y
۱۰۲۷ اکتیلیون کادریلیارد اگزونا X
۱۰۳۰ نانیلیون کوینتیلیون وکا V
۱۰۳۳ دسیلیون کوانتینیارد مکا Me
۱۰۳۶ آندسیلیون سکستیلیون
۱۰۳۹ دیودسیلیون سکستیلیارد
۱۰۴۲ تریدسیلیون سپتیلیون
۱۰۴۵ کواتیوردسیلیون سپتیلیارد
۱۰۴۸ کویندسیلیون اکتیلیون
۱۰۵۱ سکسدسیلیون اکتیلیارد
۱۰۵۴ سپتدسیلیون نانیلیون
۱۰۵۷ اُکتودسیلیون نانیلیارد
۱۰۶۰ نومدسیلیون دسیلیون
۱۰۶۳ ویجینتیلیون دسیلیارد
۱۰۱۰۰ گوگول گوگول
۱۰googol گوگول پلکس گوگول پلکس
۱۰googolplex گوگول پلکسیان گوگول پلکسیان
گراهام گراهام

اعمال اصلی مربوط به حسابویرایش

ضرب ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۵ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰
  ۱۰ ۲۰ (عدد) ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۴۰ ۱۵۰ ۱۶۰ ۱۷۰ ۱۸۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۲۱۰ ۲۲۰ ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰
تقسیم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
  ۱۰ ۵   ۲٫۵ ۲     ۱.۲۵   ۱          
  ۰ ۰٫۲ ۰.۳ ۰.۴ ۰٫۵ ۰.۶ ۰.۷ ۰.۸ ۰٫۹ ۱ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵
توان ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
  ۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  ۱ ۱۰۲۴ ۵۹۰۴۹ ۱۰۴۸۵۷۶ ۹۷۶۵۶۲۵ ۶۰۴۶۶۱۷۶ ۲۸۲۴۷۵۲۴۹ ۱۰۷۳۷۴۱۸۲۴ ۳۴۸۶۷۸۴۴۰۱ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵۹۳۷۴۲۴۶۰۱ ۶۱۹۱۷۳۶۴۲۲۴ ۱۳۷۸۵۸۴۹۱۸۴۹

در علمویرایش

منابعویرایش