۰ یا صفر، یکی از اعداد حقیقی است. این عدد اولین عدد حسابی می باشد.

→ ‎−۱ ۰ ۱ ←
اصلیصفر
ترتیبیصفرمین
یونانی
رومی
پایه ۲۰۲
پایه ۳۰۳
پایه ۴۰۴
پایه ۵۰۵
پایه ۶۰۶
پایه ۸۰۸
پایه ۱۲۰۱۲
پایه ۱۶۰۱۶
پایه ۲۰۰۲۰
پایه ۳۶۰۳۶
بنگالی
چینی
تایلندی
ژاپنی

ویژگی‌ها و خواص

 • اولین عضو مجموعهٔ اعداد حسابی است.
 • به ازای هر   در مجموعهٔ اعداد مختلط
  •  
  •  
  •  
 • هر عددی (به غیر از خود صفر) به توان صفر برابر است با یک.
 • صفر به توان هر عدد صحیح مثبت برابر است با صفر.
 • صفر به توان هر عدد صحیح منفی تعریف نشده است.
 • صفر به توان صفر تعریف نشده است. البته برخی مواقع آن را برابر ۱ فرض می‌کنند.
 • تقسیم تمامی اعداد مختلط بر صفر تعریف نشده است.