باز کردن منو اصلی

۰ یا صفر، یکی از اعداد حقیقی است.

→ −۱ ۰ ۱ ←
اصلی صفر
ترتیبی ۰اُم (صِفرُم)
تجزیه ۰
مقسوم‌علیه‌ها همه اعداد
پایه ۲ ۰۲
پایه ۳ ۰۳
پایه ۴ ۰۴
پایه ۵ ۰۵
پایه ۶ ۰۶
پایه ۸ ۰۸
پایه ۱۲ ۰۱۲
پایه ۱۶ ۰۱۶
پایه ۲۰ ۰۲۰
پایه ۳۶ ۰۳۶
بنگالی
چینی
تایلندی
ژاپنی

ویژگی‌ها و خواصویرایش

 • اولین عضو مجموعهٔ اعداد حسابی است.
 • به ازای هر   در مجموعهٔ اعداد مختلط
  •  
  •  
  •  
 • هر عددی (به غیر از خود صفر) به توان صفر برابر است با یک.
 • صفر به توان هر عدد صحیح مثبت برابر است با صفر.
 • صفر به توان هر عدد صحیح منفی تعریف نشده است.
 • صفر به توان صفر تعریف نشده است. البته برخی مواقع آن را برابر ۱ فرض می‌کنند.
 • تقسیم تمامی اعداد مختلط بر صفر تعریف نشده است.