۰ یا صفر، یکی از اعداد حقیقی است.

→ −۱ ۰ ۱ ←
اصلیصفر
ترتیبی۰اُم (صِفرُم)
تجزیه۰
مقسوم‌علیه‌هاهمه اعداد
پایه ۲۰۲
پایه ۳۰۳
پایه ۴۰۴
پایه ۵۰۵
پایه ۶۰۶
پایه ۸۰۸
پایه ۱۲۰۱۲
پایه ۱۶۰۱۶
پایه ۲۰۰۲۰
پایه ۳۶۰۳۶
بنگالی
چینی
تایلندی
ژاپنی

ویژگی‌ها و خواصویرایش

 • اولین عضو مجموعهٔ اعداد حسابی است.
 • به ازای هر   در مجموعهٔ اعداد مختلط
  •  
  •  
  •  
 • هر عددی (به غیر از خود صفر) به توان صفر برابر است با یک.
 • صفر به توان هر عدد صحیح مثبت برابر است با صفر.
 • صفر به توان هر عدد صحیح منفی تعریف نشده است.
 • صفر به توان صفر تعریف نشده است. البته برخی مواقع آن را برابر ۱ فرض می‌کنند.
 • تقسیم تمامی اعداد مختلط بر صفر تعریف نشده است.