باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

ظاهرا به نوشته برخی از اروپاییان مقیم ایران تا قبل از زمان رضاشاه و استفاده از تقویم شمسی در ایران این روز به عنوان سیزده بدر برگزار میشده است.

وقایعویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش