۵۲۷ (قمری)، پانصد و بیست و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نوزدهم نوامبر سال ۱۱۳۲ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰ 

سال: ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان

وابسته