۵۲۸ (قمری)

۵۲۸ (قمری)، پانصد و بیست و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هشتم نوامبر سال ۱۱۳۳ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰ 

سال: ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش