۹۵۲ (قمری)، نهصد و پنجاه و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و پنجم مارس سال ۱۵۴۵ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰ 

سال: ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش