ATC code C02 داروهای کاهنده فشار خون زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه C02 جزوی از گروه آناتومیک C سیستم قلب‌و‌عروق است.[۱]

کدهای ATC
C سیستم قلب‌وعروق
C01 درمان قلبی
C02 داروهای کاهنده فشار خون
C03 ادرارآورها
C04 داروهای متسع‌کنندهٔ محیطی عروق
C05 محافظت‌کننده‌های عروق
C07 مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک بتا
C08 مسدودکننده کانال کلسیم
C09 عوامل مؤثر بر سیستم رنین-آنژیوتانسین
C10 عوامل تعدیل‌کنندهٔ چربی خون

کدهای مورد استفاده در دامپزشکی (کدهای ATCvet) را می‌توان با گذاشتن حرف Q جلو کدهای انسانی ATC ایجاد کرد: مثلاً QC02.[۲]

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

C02A Antiadrenergic agents, centrally actingویرایش

C02AA راولفیا آلکالوئیدsویرایش

C02AA01 Rescinnamine
C02AA02 رزرپین
C02AA03 Combinations of rauwolfia alkaloids
C02AA04 Rauwolfia alkaloids, whole ریشه
C02AA05 Deserpidine
C02AA06 Methoserpidine
C02AA07 Bietaserpine
C02AA52 Reserpine, combinations
C02AA53 Combinations of rauwolfia alkoloids, combinations
C02AA57 Bietaserpine, combinations

C02AB متیل‌دوپاویرایش

C02AB01 متیل‌دوپا (levorotatory)
C02AB02 Methyldopa (مخلوط راسمیک)

C02AC Imidazoline receptor agonistsویرایش

C02AC01 کلونیدین
C02AC02 Guanfacine
C02AC04 تولونیدین
C02AC05 Moxonidine
C02AC06 Rilmenidine

C02B Antiadrenergic agents, گانگلیون-blockingویرایش

C02BA Sulfonium derivativesویرایش

C02BA01 تری متافان

C02BB Secondary and tertiary آمین (شیمی)sویرایش

C02BB01 Mecamylamine

C02BC Bisquaternary آمونیوم compoundsویرایش

C02C Antiadrenergic agents, peripherally actingویرایش

C02CA Alpha-adrenoreceptor antagonist sویرایش

C02CA01 پرازوسین
C02CA02 Indoramin
C02CA03 Trimazosin
C02CA04 Doxazosin
C02CA06 Urapidil

C02CC گوانیدین derivativesویرایش

C02CC01 بتانیدین
C02CC02 گوانتیدین
C02CC03 Guanoxan
C02CC04 دبریسوکین
C02CC05 Guanoclor
C02CC06 Guanazodine
C02CC07 Guanoxabenz

C02D Arteriolar smooth muscle, agents acting onویرایش

C02DA مدرهای تیازیدی derivativesویرایش

C02DA01 دیازوکساید

C02DB Hydrazinophthalazine derivativesویرایش

C02DB01 Dihydralazine
C02DB02 هیدرالازین
C02DB03 Endralazine
C02DB04 Cadralazine

C02DC پیریمیدین derivativesویرایش

C02DC01 ماینوکسیدیل

C02DD نیتروپروساید سدیم derivativesویرایش

C02DD01 نیتروپروساید سدیم

C02DG Guanidine derivativesویرایش

C02DG01 پیناسیدیل

C02K Other antihypertensivesویرایش

C02KA Alkaloids, excluding rauwolfiaویرایش

C02KA01 خربق‌های کاذب

C02KB تیروزین hydroxylase inhibitorsویرایش

C02KB01 Metirosine

C02KC بازدارنده‌های مونوآمین اکسیدازsویرایش

C02KC01 Pargyline

C02KD Serotonin antagonistsویرایش

C02KD01 Ketanserin

C02KX Antihypertensives for pulmonary arterial hypertensionویرایش

C02KX01 Bosentan
C02KX02 Ambrisentan
C02KX03 Sitaxentan
C02KX04 Macitentan
C02KX05 Riociguat

C02L Antihypertensives and diuretics in combinationویرایش

C02LA Rauwolfia alkaloids and diuretics in combinationویرایش

C02LA01 Reserpine and diuretics
C02LA02 Rescinnamine and diuretics
C02LA03 Deserpidine and diuretics
C02LA04 Methoserpidine and diuretics
C02LA07 Bietaserpine and diuretics
C02LA08 Rauwolfia alkaloids, whole root and diuretics
C02LA09 Syrosingopine and diuretics
C02LA50 Combinations of rauwolfia alkaloids and diuretics including other combinations
C02LA51 Reserpine and diuretics, combinations with other drugs
C02LA52 Rescinnamine and diuretics, combinations with other drugs
C02LA71 Reserpine and diuretics, combinations with psycholeptics

C02LB Methyldopa and diuretics in combinationویرایش

C02LB01 Methyldopa (levorotatory) and diuretics

C02LC Imidazoline receptor agonists in combination with diureticsویرایش

C02LC01 Clonidine and diuretics
C02LC05 Moxonidine and diuretics
C02LC51 Clonidine and diuretics, combinations with other drugs

C02LE Alpha-adrenoreceptor antagonists and diureticsویرایش

C02LE01 Prazosin and diuretics

C02LF Guanidine derivatives and diureticsویرایش

C02LF01 Guanethidine and diuretics

C02LG Hydrazinophthalazine derivatives and diureticsویرایش

C02LG01 Dihydralazine and diuretics
C02LG02 Hydralazine and diuretics
C02LG03 Picodralazine and diuretics
C02LG51 Dihydralazine and diuretics, combinations with other drugs
C02LG73 Picodralazine and diuretics, combinations with psycholeptics

C02LK Alkaloids, excluding rauwolfia, in combination with diureticsویرایش

C02LK01 Veratrum and diuretics

C02LL MAO inhibitors and diureticsویرایش

C02LL01 Pargyline and diuretics

C02LN Serotonin antagonists and diureticsویرایش

C02LX Other antihypertensives and diureticsویرایش

C02LX01 Pinacidil and diuretics

C02N Combinations of antihypertensives in ATC-group C02ویرایش

Empty group

منابعویرایش

  1. "ATC/DDD Index 2017: code C02". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. "ATCvet Index 2017: code QC02". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.