ATC code C07 مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک بتا زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه C07 جزوی از گروه آناتومیک C سیستم قلب‌و‌عروق است.[۱]

کدهای ATC
C سیستم قلب‌وعروق
C01 درمان قلبی
C02 داروهای کاهنده فشار خون
C03 ادرارآورها
C04 داروهای متسع‌کنندهٔ محیطی عروق
C05 محافظت‌کننده‌های عروق
C07 مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک بتا
C08 مسدودکننده کانال کلسیم
C09 عوامل مؤثر بر سیستم رنین-آنژیوتانسین
C10 عوامل تعدیل‌کنندهٔ چربی خون

کدهای مورد استفاده در دامپزشکی (کدهای ATCvet) را می‌توان با گذاشتن حرف Q جلو کدهای انسانی ATC ایجاد کرد: مثلاً QC07.[۲] کدهای ATCvet که فاقد کدهای انسانی متناظر ATC هستند، در فهرست ذیل با حرف آغازین Q ذکر شده‌اند.

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

C07A Beta blocking agentsویرایش

C07AA مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک بتا, non-selectiveویرایش

C07AA01 Alprenolol
C07AA02 Oxprenolol
C07AA03 Pindolol
C07AA05 پروپرانولول
C07AA06 تیمولول
C07AA07 سوتالول
C07AA12 نادولول
C07AA14 مپیندولول
C07AA15 Carteolol
C07AA16 Tertatolol
C07AA17 Bopindolol
C07AA19 Bupranolol
C07AA23 Penbutolol
C07AA27 کلورانولول
QC07AA90 Carazolol

C07AB Beta blocking agents, selectiveویرایش

C07AB01 Practolol
C07AB02 متوپرولول
C07AB03 آتنولول
C07AB04 Acebutolol
C07AB05 بتاکسولول
C07AB06 بوانتولول
C07AB07 بیزوپرولول
C07AB08 Celiprolol
C07AB09 اسمولول
C07AB10 اپانولل
C07AB11 S-atenolol
C07AB12 Nebivolol
C07AB13 تالینولل
C07AB14 Landiolol

C07AG Alpha and beta blocking agentsویرایش

C07AG01 Labetalol
C07AG02 کارودیلول

C07B Beta blocking agents and مدرهای تیازیدیsویرایش

C07BA Beta blocking agents, non-selective, and thiazidesویرایش

C07BA02 Oxprenolol and thiazides
C07BA05 Propranolol and thiazides
C07BA06 Timolol and thiazides
C07BA07 Sotalol and thiazides
C07BA12 Nadolol and thiazides
C07BA68 Metipranolol and thiazides, combinations

C07BB Beta blocking agents, selective, and thiazidesویرایش

C07BB02 Metoprolol and thiazides
C07BB03 Atenolol and thiazides
C07BB04 Acebutolol and thiazides
C07BB06 Bevantolol and thiazides
C07BB07 Bisoprolol and thiazides
C07BB12 Nebivolol and thiazides
C07BB52 Metoprolol and thiazides, combinations

C07BG Alpha and beta blocking agents and thiazidesویرایش

C07BG01 Labetalol and thiazides

C07C Beta blocking agents and other diureticsویرایش

C07CA Beta blocking agents, non-selective, and other ادرارآورsویرایش

C07CA02 Oxprenolol and other diuretics
C07CA03 Pindolol and other diuretics
C07CA17 Bopindolol and other diuretics
C07CA23 Penbutolol and other diuretics

C07CB Beta blocking agents, selective, and other diureticsویرایش

C07CB02 Metoprolol and other diuretics
C07CB03 Atenolol and other diuretics
C07CB53 Atenolol and other diuretics, combinations

C07CG Alpha and beta blocking agents and other diureticsویرایش

C07CG01 Labetalol and other diuretics

C07D Beta blocking agents, thiazides and other diureticsویرایش

C07DA Beta blocking agents, non-selective, thiazides and other diureticsویرایش

C07DA06 Timolol, thiazides and other diuretics

C07DB Beta blocking agents, selective, thiazides and other diureticsویرایش

C07DB01 Atenolol, thiazides and other diuretics

C07E Beta blocking agents and اتساع عروقsویرایش

C07EA Beta blocking agents, non-selective, and vasodilatorsویرایش

C07EB Beta blocking agents, selective, and vasodilatorsویرایش

C07F Beta blocking agents, other combinationsویرایش

C07FB Beta blocking agents and مسدودکننده کانال کلسیمsویرایش

C07FB02 Metoprolol and felodipine
C07FB03 Atenolol and نیفیدیپین
C07FB07 Bisoprolol and آملودیپین
C07FB12 Nebivolol and amlodipine
C07FB13 Metoprolol and amlodipine

C07FX Beta blocking agents, other combinationsویرایش

C07FX01 Propranolol and other combinations
C07FX02 Sotalol and استیل‌سالیسیلیک اسید
C07FX03 Metoprolol and acetylsalicylic acid
C07FX04 Bisoprolol and acetylsalicylic acid
C07FX05 Metoprolol and ivabradine
C07FX06 Carvedilol and ivabradine

منابعویرایش

  1. "ATC/DDD Index 2017: code C07". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. "ATCvet Index 2017: code QC07". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.