ATC code C08 مسدودکننده کانال کلسیم زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه C08 جزوی از گروه آناتومیک C سیستم قلب‌و‌عروق است.[۱]

کدهای ATC
C سیستم قلب‌وعروق
C01 درمان قلبی
C02 داروهای کاهنده فشار خون
C03 ادرارآورها
C04 داروهای متسع‌کنندهٔ محیطی عروق
C05 محافظت‌کننده‌های عروق
C07 مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک بتا
C08 مسدودکننده کانال کلسیم
C09 عوامل مؤثر بر سیستم رنین-آنژیوتانسین
C10 عوامل تعدیل‌کنندهٔ چربی خون

کدهای مورد استفاده در دامپزشکی (کدهای ATCvet) را می‌توان با گذاشتن حرف Q جلو کدهای انسانی ATC ایجاد کرد: مثلاً QC08.[۲]

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

C08C Selective مسدودکننده کانال کلسیمs with mainly vascular effectsویرایش

C08CA دی‌هیدروپیریدین derivativesویرایش

C08CA01 آملودیپین
C08CA02 Felodipine
C08CA03 Isradipine
C08CA04 Nicardipine
C08CA05 نیفیدیپین
C08CA06 نیمودیپین
C08CA07 Nisoldipine
C08CA08 Nitrendipine
C08CA09 Lacidipine
C08CA10 Nilvadipine
C08CA11 Manidipine
C08CA12 مپیرودیپین
C08CA13 Lercanidipine
C08CA14 Cilnidipine
C08CA15 Benidipine
C08CA16 Clevidipine
C08CA55 Nifedipine, combinations

C08CX Other selective calcium channel blockers with mainly vascular effectsویرایش

C08CX01 Mibefradil

C08D Selective calcium channel blockers with direct cardiac effectsویرایش

C08DA Phenylalkylamine derivativesویرایش

C08DA01 وراپامیل
C08DA02 Gallopamil
C08DA51 Verapamil, combinations

C08DB Benzothiazepine derivativesویرایش

C08DB01 دیلتیازم

C08E Non-selective calcium channel blockersویرایش

C08EA Phenylalkylamine derivativesویرایش

C08EA01 Fendiline
C08EA02 Bepridil

C08EX Other non-selective calcium channel blockersویرایش

C08EX01 Lidoflazine
C08EX02 Perhexiline

C08G Calcium channel blockers and diureticsویرایش

C08GA Calcium channel blockers and diureticsویرایش

C08GA01 Nifedipine and diuretics
C08GA02 Amlodipine and diuretics

منابعویرایش

  1. "ATC/DDD Index 2017: code C08". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. "ATCvet Index 2017: code QC08". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.