ATC code C03 ادرارآورها زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه C03 جزوی از گروه آناتومیک C سیستم قلب‌و‌عروق است.[۱]

کدهای ATC
C سیستم قلب‌وعروق
C01 درمان قلبی
C02 داروهای کاهنده فشار خون
C03 ادرارآورها
C04 داروهای متسع‌کنندهٔ محیطی عروق
C05 محافظت‌کننده‌های عروق
C07 مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک بتا
C08 مسدودکننده کانال کلسیم
C09 عوامل مؤثر بر سیستم رنین-آنژیوتانسین
C10 عوامل تعدیل‌کنندهٔ چربی خون

کدهای مورد استفاده در دامپزشکی (کدهای ATCvet) را می‌توان با گذاشتن حرف Q جلو کدهای انسانی ATC ایجاد کرد: مثلاً QC03.[۲] کدهای ATCvet که فاقد کدهای انسانی متناظر ATC هستند، در فهرست ذیل با حرف آغازین Q ذکر شده‌اند.

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

C03A Low-ceiling diuretics, thiazidesویرایش

C03AA مدرهای تیازیدیs, plainویرایش

C03AA01 Bendroflumethiazide
C03AA02 Hydroflumethiazide
C03AA03 هیدروکلروتیازید
C03AA04 کلرتیازید
C03AA05 Polythiazide
C03AA06 Trichlormethiazide
C03AA07 Cyclopenthiazide
C03AA08 Methyclothiazide
C03AA09 Cyclothiazide
C03AA13 Mebutizide
QC03AA56 Trichlormethiazide, combinations

C03AB Thiazides and پتاسیم in combinationویرایش

C03AB01 Bendroflumethiazide and potassium
C03AB02 Hydroflumethiazide and potassium
C03AB03 Hydrochlorothiazide and potassium
C03AB04 Chlorothiazide and potassium
C03AB05 Polythiazide and potassium
C03AB06 Trichlormethiazide and potassium
C03AB07 Cyclopenthiazide and potassium
C03AB08 Methyclothiazide and potassium
C03AB09 Cyclothiazide and potassium

C03AH Thiazides, combinations with psycholeptics and/or مسکن (دارو)sویرایش

C03AH01 Chlorothiazide, combinations
C03AH02 Hydroflumethiazide, combinations

C03AX Thiazides, combinations with other drugsویرایش

C03AX01 Hydrochlorothiazide, combinations

C03B Low-ceiling diuretics, excluding thiazidesویرایش

C03BA Sulfonamides, plainویرایش

C03BA02 Quinethazone
C03BA03 Clopamide
C03BA04 کلرتالیدون
C03BA05 Mefruside
C03BA07 Clofenamide
C03BA08 Metolazone
C03BA09 Meticrane
C03BA10 Xipamide
C03BA11 Indapamide
C03BA12 Clorexolone
C03BA13 Fenquizone
C03BA82 Clorexolone, combinations with psycholeptics

C03BB Sulfonamides and potassium in combinationویرایش

C03BB02 Quinethazone and potassium
C03BB03 Clopamide and potassium
C03BB04 Chlortalidone and potassium
C03BB05 Mefruside and potassium
C03BB07 Clofenamide and potassium

C03BC Mercurial diureticsویرایش

C03BC01 مرسالیل

C03BD گزانتین derivativesویرایش

C03BD01 تئوبرومین

C03BK Sulfonamides, combinations with other drugsویرایش

C03BX Other low-ceiling diureticsویرایش

C03BX03 Cicletanine

C03C High-ceiling diureticsویرایش

C03CA Sulfonamides, plainویرایش

C03CA01 فوروزماید
C03CA02 Bumetanide
C03CA03 Piretanide
C03CA04 Torasemide

C03CB Sulfonamides and potassium in combinationویرایش

C03CB01 Furosemide and potassium
C03CB02 Bumetanide and potassium

C03CC Aryloxyacetic acid derivativesویرایش

C03CC01 اسید اتاکرینیک
C03CC02 Tienilic acid

C03CD Pyrazolone derivativesویرایش

C03CD01 Muzolimine

C03CX Other high-ceiling diureticsویرایش

C03CX01 Etozolin

C03D مدرهای نگهدارنده پتاسیم agentsویرایش

C03DA Aldosterone antagonistsویرایش

C03DA01 اسپیرونولاکتون
C03DA02 Potassium canrenoate
C03DA03 کانرنون
C03DA04 Eplerenone

C03DB Other potassium-sparing agentsویرایش

C03DB01 آمیلوراید
C03DB02 تریامترن اچ

C03E Diuretics and potassium-sparing agents in combinationویرایش

C03EA Low-ceiling diuretics and potassium-sparing agentsویرایش

C03EA01 Hydrochlorothiazide and potassium-sparing agents
C03EA02 Trichlormethiazide and potassium-sparing agents
C03EA03 اپیتیزید and potassium-sparing agents
C03EA04 آلتیزید and potassium-sparing agents
C03EA05 Mebutizide and potassium-sparing agents
C03EA06 کلرتالیدون and potassium-sparing agents
C03EA07 Cyclopenthiazide and potassium-sparing agents
C03EA12 Metolazone and potassium-sparing agents
C03EA13 Bendroflumethiazide and potassium-sparing agents
C03EA14 بوتیزید and potassium-sparing agents

C03EB High-ceiling diuretics and potassium-sparing agentsویرایش

C03EB01 Furosemide and potassium-sparing agents
C03EB02 Bumetanide and potassium-sparing agents

C03X سایر ادرارآورهاویرایش

C03XA Vasopressin antagonistsویرایش

C03XA01 Tolvaptan
C03XA02 Conivaptan

منابعویرایش

  1. "ATC/DDD Index 2017: code C03". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. "ATCvet Index 2017: code QC03". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.