ATC code C05 محافظت‌کننده‌های عروق زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه C05 جزوی از گروه آناتومیک C سیستم قلب‌و‌عروق است.[۱]

کدهای ATC
C سیستم قلب‌وعروق
C01 درمان قلبی
C02 داروهای کاهنده فشار خون
C03 ادرارآورها
C04 داروهای متسع‌کنندهٔ محیطی عروق
C05 محافظت‌کننده‌های عروق
C07 مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک بتا
C08 مسدودکننده کانال کلسیم
C09 عوامل مؤثر بر سیستم رنین-آنژیوتانسین
C10 عوامل تعدیل‌کنندهٔ چربی خون

کدهای مورد استفاده در دامپزشکی (کدهای ATCvet) را می‌توان با گذاشتن حرف Q جلو کدهای انسانی ATC ایجاد کرد: مثلاً QC05.[۲]

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

C05A Agents for treatment of بواسیرs and شقاق مقعدs for topical useویرایش

C05AA کورتیکواستروئیدهاویرایش

C05AA01 هیدروکورتیزون
C05AA04 پردنیزولون
C05AA05 بتامتازون
C05AA06 فلورومتولون
C05AA08 فلوئوکورتولون
C05AA09 دگزامتازون
C05AA10 فلوئوسینولون
C05AA11 Fluocinonide
C05AA12 تریامسینولون

C05AB آنتی‌بیوتیک‌هاویرایش

C05AD بی‌حس‌کننده‌های موضعییویرایش

C05AD01 لیدوکائین
C05AD02 تتراکائین
C05AD03 بنزوکائین
C05AD04 Cinchocaine
C05AD05 Procaine
C05AD06 Oxetacaine
C05AD07 Pramocaine

C05AE Muscle relaxantsویرایش

C05AE01 Glyceryl trinitrate
C05AE02 ایزوسورباید دی نیترات
C05AE03 دیلتیازم

C05AX Other agents for treatment of hemorrhoids and anal fissures for topical useویرایش

C05AX01 آلومینیم preparations
C05AX02 بیسموت preparations, combinations
C05AX03 Other preparations, combinations
C05AX04 روی preparations
C05AX05 Tribenoside

C05B Antiواریس therapyویرایش

C05BA هپارینs or هپارینوئیدs for داروی موضعی useویرایش

C05BA01 هپارینوئید
C05BA02 Sodium apolate
C05BA03 هپارین
C05BA04 Pentosan polysulfate sodium
C05BA51 Heparinoid, combinations
C05BA53 Heparin, combinations

C05BB Sclerosing agents for local injectionویرایش

C05BB01 Monoethanolamine oleate
C05BB02 Polidocanol
C05BB03 شربت اینورت
C05BB04 Sodium tetradecyl sulfate
C05BB05 فنول
C05BB56 گلوکز, combinations

C05BX Other sclerosing agentsویرایش

C05BX01 Calcium dobesilate
C05BX51 Calcium dobesilate, combinations

C05C مویرگ stabilising agentsویرایش

C05CA زردینه (رنگیزه)sویرایش

C05CA01 Rutoside
C05CA02 Monoxerutin
C05CA03 Diosmin
C05CA04 Troxerutin
C05CA05 Hidrosmin
C05CA51 Rutoside, combinations
C05CA53 Diosmin, combinations
C05CA54 Troxerutin, combinations

C05CX Other capillary stabilising agentsویرایش

C05CX01 Tribenoside
C05CX02 Naftazone
C05CX03 شاه‌بلوط هندی

منابعویرایش

  1. "ATC/DDD Index 2017: code C05". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. "ATCvet Index 2017: code QC05". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.