به اذانی که مدتی بعد از غروب آفتاب خوانده می‌شود اذان مغرب می‌گویند.

شیعیان پس از گفته شدن اذان مغرب تا نیمه‌شب شرعی می‌توانند نماز مغرب و نماز عشا بخوانند.

در ماه رمضان هم پس از گفته شدن اذان مغرب مسلمانان روزه‌دار افطار می‌کنند.

جستارهای وابسته

منابع