الگو:Taxonomy/Geotrygon

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
Ancestral taxa
حوزه: یوکاریوت  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): تک‌تاژکان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): پشت‌تاژکان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): همه‌زیان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): ریسزیان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فرمانرو: جانوران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرفرمانرو: هوپس‌زیان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: دوسوئیان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: نفروزوا  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالاشاخه: دوم‌دهانیان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
شاخه: طنابداران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: جمجمه‌داران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرشاخه: مهره‌داران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فروشاخه: آرواره‌دهانان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: هوآرواره‌دهانان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالارده: پیوسته‌دهانان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالارده: چهاراندامان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: خزنده‌ریختان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: آب‌پرده‌داران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
..... .....
کلاد: پرنده‌بالان /skip  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: هوپرنده‌بالان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: پرنده‌کوتاه‌دمان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: دمچه‌داران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: پرنده‌سینگان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: خوش‌پرندگان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: پرنده‌دنب‌ریختان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: پرنده‌دنبان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رده: پرندگان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فرورده: نوآروارگان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: نوپرندگان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Columbaves  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: کبوترریختان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
راسته: کبوترسانان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
تیره: کبوتران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرخانواده: کبوتریان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
سرده: Geotrygon  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]

ویکی‌پدیا هنوز مقاله‌ای درباره en:Quail-dove ندارد. شما می‌توانید با ایجاد آن کمک کنید. صفحه‌ای که اکنون می‌بینید شامل اطلاعاتی درباره آرایه‌شناسی Quail-dove است. نمی‌دانید که چرا اینجا هستید؟ با آرایه‌شناسی ویکی‌پدیا شروع کنید.

والد: Columbinae [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رتبه: genus (به صورت سرده نمایش می‌یابد)
پیوند: Quail-dove|Geotrygon(links to Quail-dove)
منقرض: no
همیشه نمایش داده‌شود: yes (major rank)
منابع زیست‌شناسی:
منابع زیست‌شناسی والد: