سامانه ردیف اشکوب میلیون سال
کرتاسه پیشین بریاسین → پیش از آن
ژوراسیک پسین تیتونین ۱۴۵٫۰–۱۵۲٫۱
کیمریجین ۱۵۲٫۱–۱۵۷٫۳
آکسفوردین ۱۵۷٫۳–۱۶۳٫۵
میانه کالووین ۱۶۳٫۵–۱۶۶٫۱
باتونین ۱۶۶٫۱–۱۶۸٫۳
باجوسین ۱۶۸٫۳–۱۷۰٫۳
آلنین ۱۷۰٫۳–۱۷۴٫۱
پیشین توآرسین ۱۷۴٫۱–۱۸۲٫۷
پلینسباخین ۱۸۲٫۷–۱۹۰٫۸
سینمورین ۱۹۰٫۸–۱۹۹٫۳
هتانجین ۱۹۹٫۳–۲۰۱٫۳
تریاس پسین راتین → پس از آن

باتونین (انگلیسی: Bathonian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، یک اشکوب یا عصر از دور ژوراسیک میانه به‌شمار می‌رود. باتونین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب باجوسین و پیش از کالووین جای می‌گیرد. عصر باتونین از حدود ۱۶۸٫۳ میلیون سال پیش آغاز شده و تا حدود ۱۶۶٫۱ میلیون سال پیش ادامه یافت.

نام‌گذاریویرایش

نام باتونین از شهر باث در انگلستان گرفته شده است. این نام توسط زمین‌شناس بلژیکی دو اومالیوس دو هالوی در سال ۱۸۴۳ به مجامع علمی دنیا معرفی شد.

منابعویرایش

دوره ژوراسیک
پیشین میانه پسین
هتانجین | سینمورین
پلینسباخین | توآرسین
آلنین | باجوسین
باتونین | کالووین
آکسفوردین | کیمریجین
تیتونین