ترتیب کامل

در ریاضیات یک ترتیب کامل یا یک ترتیب خطی، یک ترتیب جزئی روی یک مجموعه است که همه اعضای آن با هم رابطه داشته باشند.

یک مجموعه با ترتیب خطی را مجموعه کاملاً مرتب یا زنجیر می‌گویند.

تعریف ریاضیویرایش

رابطه   روی مجموعه   یک ترتیب کامل است اگر و فقط اگر اولاً روی   مرتب جزئی باشد یعنی بازتابی، پادمتقارن و ترایا باشد ثانیاً به ازای هر دو عضو   یا   یا   یعنی یک رابطه کلی باشد. در این صورت زوج مرتب   یک مجموعه کاملاً مرتب خوانده می‌شود.

منابعویرایش

  • امیر هوشنگ یمینی (چهارم دی ماه ۱۳۷۹مبانی ریاضیات، مرکز نشر دانشگاه امیر کبیر، شابک ۹۶۴-۴۶۳-۰۳۴-۳ تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)

جستارهای وابستهویرایش