باز کردن منو اصلی
گسترهٔ زبان قره‌قالپاقی

زبان قره‌قالپاقی از خانوادهٔ زبان‌های ترکی است که در جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان واقع در شمال‌غربی ازبکستان به آن تکلم می‌شود.