شاهرگ

شاهرگ به شریانهای اصلی می گویند که خون سرخرگی را به اعضای بدن می رساند

شاهرگ به شریانهای اصلی می‌گویند که خون سرخرگی را به اعضای بدن می‌رساند. مهمترین شاهرگ بدن آئورت می‌باشد که خون را از بطن چپ قلب دریافت و به اعضای بدن می‌رساند. به صورت عرفی به شریانهای کاروتید هم شاهرگ گردن و به شریان رادیال شاهرگ دست می‌گویند. خونریزی از شاهرگها بسیار دشوار بند می‌آید و مرگ آورست.

شاهرگ
Arterial System en.svg
The human main arteries, part of the circulatory system.
جزئیات
لاتینarteries
واژگان کالبدشناسی

منابعویرایش

سیسیل مبانی طب داخلی. تهران ۲۰۰۴ سرخرگ